Ing. Mgr. Mária Pirkovská

autor/garant

Priezvisko: 
Pirkovská
Autori: 

Adriana Kvetková,jana Medvecová,Mária Pirkovská,Eva Suchožová,István Szőköl,Viera Šándorová,Teťana Ustohalová, Jana Vere

Povolanie pedagogického zamestnanca je krásne, stále sa meniace, kreatívne, ale aj náročné. Bez teoretických základov a ďalšieho vzdelávania sa toto povolanie vykonávať nedá. Každý pedagogický zamestnanec, nevynímajúc vychovávateľa a pedagogického asistenta, musí spĺňať aspoň minimálne kvalifikačné predpoklady. V zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 138/2019 Z. z.) v § 11 ods. 1 pís.

Súčasťou gramotnosti je kompetencia, ktorá je zároveň plánom, ako naplniť sebarealizáciu človeka v bežnom živote. Rozvoj kľúčových kompetencií sa stal bežnou súčasťou školských vzdelávacích programov. Zákon č. 245/2008 Z. z. § 2) písm.