Pokyny na úpravu časopisu

Rukopis príspevku musí spĺňať tieto kritériá:

 • príspevok musí byť svojím zameraním v súlade s obsahovým zameraním časopisu (pozri súbor „Témy” na stránke časopisu),
 • príspevok má byť pôvodným textom, za pôvodnosť aj správnosť zodpovedá autor,
 • príspevok má tvoriť ucelený, logicky usporiadaný text s konkrétnymi závermi pre pedagogickú prax,
 • rozsah príspevku nesmie prekročiť:

      A. Príspevok: max. 5 normostrán, t.j. 9 000 znakov (vrátane medzier)*
      B. Recenzia: max. 1,5 normostrany, t.j. 2 700 znakov (vrátane medzier)
      C. Informácia z činnosť MPC: max. 0,5 strany, t.j. 900 znakov (vrátane medzier) napísaných v textovom editore MS Word 1997 a vyšším, vrátane tabuliek a grafov.
    
A. Príspevok – osnova: Názov, Autor/i, Anotácia, Kľúčové slová, Úvod, Hlavný text, Záver,
Zoznam bibliografických odkazov, Summary

B. Recenzia – osnova recenzie je nasledovná: Názov, Bibliografický odkaz na recenzovanú
publikáciu v štruktúre: Autor/i recenzie, Text recenzie

C. Informácia o činnosti MPC – osnova: Názov, Autor/i informácie/správy, Text informácie/správy

Pri písaní príspevku:

 • vzhľad stránky – všetky okraje 2 cm, záhlavie a päta 1,25 cm
 • používajte typ písma Calibri, veľkosť 11, riadkovanie – 1
 • zarovnanie textu – zarovnať doľava
 • nepoužívajte žiadne štýly (len formátovanie – tučné, kurzíva, index horný, dolný, nie podčiarkovanie)
 • nepoužívajte medzery ani tabulátory na začiatku odseku, vyhnite sa dvojitým medzerám medzi slovami
 • nepoužívajte voľné riadky (2 x enter) medzi odsekmi, ani medzi nadpisom a textom
 • špeciálne symboly používajte len ak sú nevyhnutné, nepoužívajte grafické ozdoby pri nadpisoch a pod.
 • obrázky vo formáte jpg v kvalite aspoň 150 dpi
 • tabuľky v texte označte formou Tab. 1 Názov tabuľky (nad tabuľkou)
 • grafy, obrázky v texte označte formou Obr. 1 Názov obrázka (pod obrázkom), pri prevzatých obrázkoch je nevyhnutné uviesť zdroj
 • citovanie literatúry v texte: priezvisko autora/ov, čiarka, potom rok vydania. Ak ide o doslovný citát v úvodzovkách sa uvádza aj strana, napr. Turek (2008, s. 258), alebo „....” (Turek, 2008, s. 258). V prípade, že počet autorov je viac ako 3, uvedie sa meno prvého autora a „et al.”, napr. Meško et al., 2005 v žiadnom prípade v príspevku nepoužívajte „poznámky pod čiarou” rozlišujte písmeno veľké O a číslicu 0, malé písmeno l a číslicu 1
 • autori môžu skracovať často uvádzané výrazy – tieto skratky sa musia vysvetliť pri prvom objavení v texte, napr. materská škola (ďalej MŠ), školský vzdelávací program (ďalej ŠkVP) a pod.
 • Zoznam bibliografických odkazov – je abecedne usporiadaný a obsahuje údaje podľa normy ISO 690 Bibliografické odkazy z roku 2012

* Pozn. Príspevky na vyžiadanie redakciou môžu mať aj väčší rozsah ako je určené v pokynoch.