Informácie o časopise

 

Šéfredaktor: Dana Kollárová

Zástupca šéfredaktora: Marián Valent

Výkonná redaktorka: Miroslava Hajtmánková  

Redakčná rada:
Martina Kosturková, Mária Pisoňová, Branislav Pupala, Eva Pupíková, Jana Tomášková

Obálka: Ján Husár
Preklad do angličtiny: Anna Pávová

Adresa redakcie:
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
e-mail: miroslava.hajtmankova@nivam.sk
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/casopis/pedagogicke-rozhlady/uvod

Vychádza päťkrát ročne.

Evidenčné číslo: EV 3414/09
ISSN 1335-0404

Príspevky v časopise sú recenzované. 
Recenznú radu tvoria členovia redakčnej rady časopisu.
Za obsah a pôvodnosť rukopisu zodpovedá autor.
Redakcia sa nemusí vždy stotožniť s názormi autora.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.