Mgr. Juraj Kredátus, PhD.

autor/garant

UID: 
Mgr. Juraj Kredátus, PhD.
Priezvisko: 
Kredátus

Cieľom učebného zdroja je pomôcť účastníkom kontinuálneho vzdelávania úspešne sa orientovať v problematike funkčného inovačného vzdelávania a v aktuálnych otázkach, ktoré sa týkajú moderných spôsobov manažovania školy.

Metodická príručka Občianska náuka v školskom vzdelávacom programe ISCED 2 reaguje na potrebu kontinuálneho vzdelávania učiteľov základných škôl v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Program je zameraný na vytváranie predpokladom na implementáciu inovatívnych prvkov do systému výchovy a vzdelávania na školách a inováciu profesijných kompetencií vedúci pedagogických zamestnancov a to v dimenziách - normatívnej, rozvojovej, riadenia procesov výchovy a vzdelávania a v hodnotení a rozvoji pedagogických zamestnancov školy

Aktualizácia a rozvoj profesijných kompetencií v oblasti vyučovania predmetu občianska náuka na základných školách.

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania možnosť získať kompetencie na prípravu exkurzie s tematikou holokaustu, integrovať a plánovať výchovno-vzdelávací proces so zameraním na holokaust s väzbami na ochranu ľudských práv v kontexte so štátnym a školským vzdelávacím programom.