Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku

Zborník z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou

Obsah

8 Program konferencie

10 Predslov

11 Postavenie slovenského jazyka v sústave vzdelávacích hodnôt v súčasnosti - Ján Kačala

18 Medzivojnová Československá republika v dejinách slovenského spisovného jazyka - Gabriela Múcsková

26 Štylistika a internetová žurnalistika: podnety, obmedzenia a výzvy - Vladimír Patráš

36 O potrebe jazykových kurzov slovenčiny pre učiteľov neslovenčinárov - Juraj Glovňa

42 Aktuálne problémy školskej jazykovej výchovy v historickom priesečníku - Július Lomenčík

53 Dedičstvo 1. svetovej vojny v slovnej zásobe slovenčiny - Katarína Balleková

63 Inovácie vyučovania materinského jazyka – podnety z jazykovedy - Katarína Muziková

73 Možnosti vyučovania slovenského jazyka v kontexte súčasných informačno-komunikačných technológií - Mária Šimková

81 Čitateľská gramotnosť a uplatnenie metakognitívnych metód a stratégií vo výučbe slovenského jazyka a literatúry - Ingrid Nosková

88 Využitie videosekvencií vo výučbe slovenského jazyka a literatúry - Darina Bačová

94 Využitie pracovných listov na hodinách slovenskej literatúry - Mária Onušková, Oľga Nestorová

119 Slovenčina pútavo a hravo za hranicami Slovenska - Slávka Džačovská, Ľubomír Molitoris

 

Autori: 
Editorka: Mgr. Terézia Peciarová, Grafická úprava: Ing. Monika Chovancová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1435-1
Rok vydania: 
2018
Rozsah: 
126s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: