učiteľ jazykovej školy

x

Aktuálne: 

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako zostaviť atestačné portfólio na 1 atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Lektor: 
Mgr. Mária Marciová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Edupage v práci učiteľa

Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hrať sa, komunikovať, učiť sa!

Lektor: 
Paul Westerloppe
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Mgr. Beáta Juráková
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvoj čitateľskej gramotnosti vo vyučovaní cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Mária Marciová
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako vyučovať anglickú gramatiku zábavne

Lektor: 
PhDr. Zuzana Pohlová
PaedDr. Judita Tóthová
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvíjanie myslenia žiakov prostredníctvom metódy 6 klobúkov

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

Praktické využitie informačno-komunikačných technológií v práci pedagogických zamestnancov

Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Mgr. Milada Gurová
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

MPC v spolupráci s vydavateľstvom HUEBER a distibúciou jazykových kníh OXICO sprostredkúva stretnutie učiteľov nemeckého jazyka všetkých stupňov s cieľom výmeny skúseností a získania nových podnetov pre vyučovanie nemeckého jazyka. Počas celého dňa budú prebiehať paralalne workshopy na témy ako vnútorná diferenciácia v edukácii, filmy vo vyučovaní, učenie sa všetkými zmyslami, gramatika hravo a jednoducho, nemecky v pohybe, vyučovanie zamerané na povolanie.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Prihlasovanie už bolo ukončené, v prípade záujmu kontaktujte p. Miriam Rajnohovú - rajnohova@hueber.cz.

Začiatok podujatia: 
utorok, 27. august 2019 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. august 2019 - 15:30

Počúvanie s porozumením sa javí často ako problém práve na úrovni A1. Na jeho rozvoj odporúčame využiť knihu – Hörbuch Ein Feriencamp voller Überraschungen z vydavateľstva Hueber, ktorú vzhľadom na rozsah jednotlivých kapitol môžeme využiť ako časť vyučovacej hodiny v rámci rôznych tém ako doplnkový materiál, alebo cielene s ňou pracovať pravidelne ako počúvanie na pokračovanie a jednotlivé časti využiť ďalej na podporu rozvoja produktívnych zručností hovorenie a písanie. Príbeh sa dá tematicky zaradiť do tematických okruhov: Človek na cestách, Voľný čas a záľuby, Mládež a jej svet, Krajiny, mestá a miesta, Krajina, ktorej jazyk sa učím. V prvej kapitole sa žiaci oboznámia s postavami príbehu, zistia, že hlavná hrdinka Greta sa na tábor vôbec neteší. Ďalšie kapitoly ponúkajú rôzne zážitky z táborového pobytu. Text je vhodne prispôsobený úrovni A1. Druhá kapitola prináša príchod do tábora. Aktivita ponúka precvičenie slovnej zásoby činností spojených s pobytom v tábore.

Výstava a tvorivá  dielňa pre učiteľov aj žiakov zameraná na podporu integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov Erasmus +, konaná od 10. 04. 2019 - 31. 04. 2019 v priestoroch GTF PU v Prešove.

ext. (hosť)  J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD. - prešovský arcibiskup a metropolita , prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. - dekan GTF PU v Prešove, , Mgr. Andrea Pálková - generálna riaditeľka MPC Bratislava, PaedDr. Darina Výbohová, PhD. - riaditeľka sekcie profesijného rozvoja MPC Bratislava, prof. Kamil Kardis, PhD., doc. ThDr. Mária Kardis, PhD., prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

Začiatok podujatia: 
streda, 10. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. apríl 2019 - 13:45

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.

Odborný seminár: How to  help teens with their speaking  for exams and beyond - They can use what they can remember...  je zameraný na rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku s podporou  materiálov vydavateľstva Macmillan Education. Seminár je určený pre učiteľov anglického  jazyka.

Začiatok podujatia: 
piatok, 29. marec 2019 - 9:45
Koniec podujatia: 
piatok, 29. marec 2019 - 12:00

Získať základné informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu na prvú atestáciu  pre kategóriu učiteľ (v uvedených podkategóriách) a kategóriu majster odbornej výchovy.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 13:00

Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie, konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce druhej atestácie.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 15:00

V rámci odborného seminára sa učitelia zoznámia s moderným prístupom k rozvoju čítania s porozumením v cudzom jazyku. Budú prezentované rôzne stratégie čítania, ktoré žiakom umožnia lepšie a efektívnejšie pracovať s cudzojazyčnými textami, ale i  typológia cvičení, ktoré sa dajú v rámci procesu rozvoja tejto zručnosti aplikovať. Učitelia si vyskúšajú prácu s textom na vybraných ukážkach nemeckých textov.  Seminár je určený pre učitľov nemeckého jazyka základnej, strednej a jazykovej školy.

Začiatok podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 13:00

Cieľom seminára je informovať o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie.

Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu lubica.koreckova@mpc-edu.sk. 

O prípadnom prekročení kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred konaním seminára.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 15:00

Cieľom seminára je podať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu prvej atestácie.

Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu maros.dvorsky@mpc-edu.sk.

O prípadnom prekročení stanovenej kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred podujatím.

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 12:00

Čítanie je prirodzená a samozrejmá činnosť, čo ale stratíme zo zreteľa, keď sa ním zaoberáme v rámci vyučovania cudzieho jazyka. Čítanie textov by nemalo byť samoúčelné, malo by byť prirodzeným zdrojom informácií, či sa už jedná o čítanie v materinskom alebo cudzom jazyku.  Čítanie nie je izolovaná zručnosť, texty ako zdroj informácií predstavujú skvelý input pre rozvoj ďalších zručností, ako je písanie alebo rozprávanie.

V rámci seminára sa zoznámite s moderným prístupom k rozvoju čítania s porozumením v cudzom jazyku, s rôznymi stratégiami  čítania, ktoré žiakom umožnia lepšie a efektívnejšie pracovať s cudzojazyčnými textami, s typológiou cvičení, ktoré sa dajú v rámci procesu rozvoja tejto zručnosti aplikovať, a aj sami si vyskúšate prácu s textom na vybraných ukážkach nemeckých textov. 

Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová - pochádza z Berlína, študovala germanistiku na Karlovej univerzite, pôsobila ako učiteľka nemeckého jazyka na gymnáziu a na Vysokej škole ekonomickej v Prahe; v súčasnosti pracuje ako reprezentantka vydavateľstva Hueber a lektorka vo vzdelávaní učiteľov v Česku a na Slovensku.

Organizačné pokyny:

Na seminár je nutné sa prihlásiť elektronicky najneskôr do 19. 09. 2018 na adrese. miriam.rajnohova@oxico.sk, (0903828543).

Seminár je bezplatný, náklady spojené so vzdelávaním hradí vydavateľstvo Hueber. Cestovné, stravné, príp. iné náklady súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám. Účastníci seminára dostanú zadarmo jeden výtlačok učebnice a certifikát a počas seminára si budú môcť objednať aj iné doplnkové materiály z vydavateľstva s 25% MOC zľavou.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. september 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. september 2018 - 13:00