Rozvíjanie slovnej zásoby na hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Štátny vzdelávací program považuje za dominantnú zložku predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s VJM komunikáciu a sloh, a preto je nevyhnutné dbať na ciele komunikatívneho vyučovania, aby náročnosť učebného obsahu bola zvládnutá vhodnými edukačnými technikami, čím sa nevytvára psychická bariéra pri používaní štátneho jazyka. Pri obohacovaní slovnej zásoby žiaka je nevyhnutné prihliadať na vývinové špecifiká a musí sa rešpektovať jazykový kód osvojený žiakmi v ich materinskej reči.

Vzdelávací program pomáha zdokonaliť a získať kompetencie pedagogických zamestnancov na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti komunikácie a komunikačných zručností vo vyučovacom procese.

Poslaním pedagógov je pripraviť žiakov na kultivovanú, veku a intelektuálnym schopnostiam primeranú spisovnú komunikáciu v ústnej a písomnej forme v daných tematických okruhoch. Žiaci škôl s VJM si osvojujú slovenský jazyk aj v bezprostrednom rodinnom prostredí, v mieste bydliska a aj širšom okolí. Na druhej strane však treba pripomenúť, že väčšina žiakov si osvojuje slovenský jazyk len v škole počas vyučovacích hodín slovenského jazyka. Osvojovanie jazyka priaznivo ovplyvňujú a uľahčujú komunikatívne situácie. Vo vyučovacom procese sa zvýšená pozornosť venuje hlasnému čítaniu, čítaniu s porozumením v slovenskom jazyku a rozvíjaniu slovnej zásoby. Predmetom nácviku majú byť väčšie jazykové jednotky, slová a slovné spojenia. Výslovnosť sa nacvičuje v rámci určitých rečových celkov zo začiatku spontánne a postupne sa prechádza na vedomý nácvik správnej výslovnosti napodobňovaním učiteľovej správnej výslovnosti.

Námety a aktivity vo vzdelávacom programe sú určené na podporu rozvíjania a spresňovania slovnej zásoby, aktívnej i pasívnej.

Číslo akreditácie: 
1746/2017 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: