Akčný výskum - cesta skvalitňovania pedagogickej praxe učiteľov na základných a stredných školách

Vzdelávací program je zameraný na skvalitňovanie pedagogickej praxe učiteľov na základných a stredných školách prostredníctvom akčného výskumu v konkrétnej triede. Akčný výskum ako metodologický nástroj na realizáciu výskumov a preukázanie následných zmien umožní učiteľom zúčastniť sa priamo „v akcii“ na skvalitňovaní procesov v škole, v triede, napr. na zlepšení výsledkov žiakov, klímy v škole, v triede, motivácie a aktivizácie žiakov, odstránení neúspechu žiakov, skvalitnení systému hodnotenia, inovovaní školského vzdelávacieho programu, časti kurikulum predmetu atď.

Číslo akreditácie: 
1373/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Akčný výskum – cesta skvalitňovania pedagogickej praxe
Rozhodnutie o schválení: