samostatný pedagogický zamestnanec

Hodnotenie a podpora učenia sa žiakov v nadväznosti na písomnú maturitnú skúšku z anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
Mgr. Beáta Juráková
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Zimný salón učiteľov - výstava výtvarných prác učiteľov

Forma podujatia: 
prezenčne

Agátkine rozprávky a rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Praktické využitie informačno-komunikačných technológií v práci pedagogických zamestnancov

Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Mgr. Milada Gurová
Forma podujatia: 
prezenčne

Realizácia pilotného merania medzinárodnej štúdie PISA 2021

Lektor: 
Mgr. Júlia Miklovičová, PhD.
Mgr. Jakub Valovič
Forma podujatia: 
prezenčne

Pilotné meranie medzinárodnej štúdie PIRLS 2021

Lektor: 
Mgr. Kristína Čevorová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Lektor: 
Mgr. Branislav Hudcovský
Forma podujatia: 
prezenčne

Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Lektor: 
Mgr. Branislav Hudcovský
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Umenie Podkarpatskej Rusi

Lektor: 
Mgr. Petra Filipiaková
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
prezenčne

Spolupráca pri tvorbe učebných cieľov v rámci vzdelávacej oblasti, v predmetovej komisii.

Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Forma podujatia: 
prezenčne

Využitie čitateľských stratégií na rozvoj matematickej gramotnosti

Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Forma podujatia: 
prezenčne

Načo /ne/ zabúdať v katechéze

Lektor: 
doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako pripraviť edukačné aktivity s využitím hračky BeeBot

Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Forma podujatia: 
prezenčne

Učiť sa gramatiku hrou

Lektor: 
Mgr. Eléa Grammatico
Forma podujatia: 
prezenčne

Interaktivita v edukačnom procese s využitím Oživených učebníc

Lektor: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Oľga Nestorová
PaedDr. Beáta Husová
PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Moc bezmocných

Lektor: 
Mgr. Daniela Čarná, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Hodnotenie písomného prejavu

Lektor: 
Michael Oberhaus
Forma podujatia: 
prezenčne

Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus

Lektor: 
PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Forma podujatia: 
prezenčne

Murgašove dni 2

Lektor: 
Mgr. Ľubica Morková
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Murgašove dni 1

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
doc. PaedDr. Klára Velmovská , PhD.
doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.
PaedDr. Peter Horváth, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Kariéra začína v škole

Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Forma podujatia: 
prezenčne

Možnosti rozvoja vizuálnej gramotnosti v školskej praxi.

Lektor: 
Mgr. Marcela Kvetková
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Sebariadenie a manažérska etika vedúcich pedagogických zamestnancov

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Prierezové témy vo vyučovaní odborných predmetov na umeleckých školách – multikultúrna výchova

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa

Lektor: 
Ing. Pavol Matyasovszky
Ing. Jana Kardošová
Forma podujatia: 
prezenčne

Tvorba úloh maturitných zadaní v predmete biológia

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Didaktická analýza vyučovacej jednotky

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
prezenčne

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
PaedDr. Štefan Dragúň
Forma podujatia: 
prezenčne