samostatný pedagogický zamestnanec

Učiteľ a žiak - partneri v procese učenia sa

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Forma podujatia: 
prezenčne

Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v škole pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
prezenčne

Projektové vyučovanie na hodinách prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Netradičné formy výučby komunikácie v anglickom jazyku

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK VO

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
PaedDr. Štefan Dragúň
Forma podujatia: 
prezenčne

Tvorba maturitných zadaní v predmete slovenský jazyk a literatúra

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Forma podujatia: 
prezenčne

Realizácia vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako sa vyrovnať so strachom - motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania

Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
PaedDr. Adriana Gondová
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí v materskej škole

Lektor: 
Mgr. Marta Remetová
PaedDr. Eva Bruteničová
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, workshop pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry zo stredných odborných škôl a konzervatórií

Lektor: 
Mgr. Branislav Hudcovský
Forma podujatia: 
prezenčne

Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry - workshop pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry z gymnázií a stredných športových škôl

Lektor: 
Mgr. Branislav Hudcovský
Forma podujatia: 
prezenčne

Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Ing. Pavol Matyasovszky
Ing. Jana Kardošová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
prezenčne

Pozitívna klíma triedy

Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako vyučovať anglickú gramatiku zábavne

Lektor: 
PhDr. Zuzana Pohlová
PaedDr. Judita Tóthová
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Lektor: 
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
PaedDr. Štefan Dragúň
Forma podujatia: 
prezenčne

Aktivitujúce metódy vo výučbe geografie - Sopky zábavne a výučba geografie trochu inak

Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Galina Čajková
Mgr. Marek Marcinčin
Forma podujatia: 
prezenčne

Olympizmus vo výučbe telesnej a športovej výchovy

Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako na kritické myslenie?

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
prezenčne

Aplikačné úlohy na kritické myslenie

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Multikultúrna výchova - tvorba úloh a aktivít

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Sebariadenie a manažérska etika vedúcich pedagogických zamestnancov

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Kraslice tradične a netradične

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie pre základné umelecké školy

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne