Úvod

Odborno-metodický občasník pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných a stredných škôl

 

Svoju históriu začal písať v roku 2001 a ako prezrádza názov, pôvodne bol určený učiteľom biológie, geografie a chémie. V podobe občasníka vychádzal a vychádza väčšinou raz ročne, zriedkavo boli v jednom roku vydané dve čísla. Od roku 2015, kedy vyšlo č. 17, bol obsah občasníka rozšírený na všetky vyučovacie predmety. O roku 2016 (od čísla 18) je občasník určený pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl.
Od roku 2022 je určený pedagogickým a odborným zamestnancom materských, základných a stredných škôl.

Kľúčovú náplň príspevkov tvoria námety na didaktické postupy, ktoré môžu učitelia uplatniť vo svojej pedagogickej praxi. Časť príspevkov má odborný charakter vzhľadom na neustály rast poznatkov jednotlivých vedných odborov, prípadne zmenu údajov v historickom kontexte.

Odborno-metodický občasník BIGECHE vytvára priestor pre kolegov a kolegyne z praxe, aby v prípade záujmu svoje príspevky (príklady dobrej praxe, novinky v oblasti vedy) v občasníku publikovali.

 

Sídlo redakcie:

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, krajské pracovisko, Tarasa Ševčenka 11, 080 20 Prešov

Tel.: 051/75 65 127, e-mail: erika.frykova@mpc-edu.sk