Informácie o časopise

BIGECHE         : Odborno-metodický občasník pre pedagogických a odborných 

                           zamestnancov

Zostavovateľ     : RNDr. Erika Fryková

Redakčná rada   : RNDr. Erika Fryková, PaedDr. Alica Dragulová, PhD.,

                           PhDr. Jarmila Verbovská

Recenzenti        : RNDr. Erika Fryková, PhDr. Jarmila Verbovská

Grafická úprava: Miroslav Haščák

                                    

Vydavateľ         : Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko

                           Prešov

Zodpovedný

za vydanie          : Mgr. Luboš Sopoliga

 

Neprešlo jazykovou úpravou.

Za obsahovú stránku zodpovedajú autori článkov.