RNDr. Eva Krčahová

autor/garant

UID: 
RNDr. Eva Krčahová
Priezvisko: 
Krčahová

Učebný zdroj vytvorený k akreditovanému programu sa zameriava sa na prípravu, tvorbu a vyhodnotenie IVVP pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Cieľom učebného zdroja je poskytnúť teoretické vedomosti a praktické návody na spracovanie IVVP, aj keď vždy treba zohľadniť ŠVVP konkrétneho žiaka.

VP ponúka učiteľovi didaktickú analýzu úloh (z teoretickej organickej chémie, výpočtov a praktických úloh z analytickej chémie) tak, aby táto viedla k rozvíjaniu vyšších kognitívnych procesov žiakov s nadaním pre chémiu.

VP ponúka učiteľovi didaktickú analýzu úloh (z teoretickej všeobecnej a anorganickej chémie, výpočtov a praktických úloh z anorganickej syntézy) tak, aby táto viedla k rozvíjaniu vyšších kognitívnych procesov žiakov s nadaním pre chémiu.

VP ponúka učiteľovi možnosť rozšírenia si profesijných kompetencií potrebných na riadenie vyučovacieho procesu tak, aby sa v ňom rozvíjala prírodovedná gramotnosť podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu. Absolvent VP bude mať možnosť identifikovať úlohy v učebných materiáloch z pohľadu úrovní prírodovednej gramotnosti a tvoriť úlohy z hľadiska rozmerov prírodovednej gramotnosti.