Rozvoj prírodovednej gramotnosti učiteľov vzdelávacej oblasti Človek a príroda na stredných školách

VP ponúka učiteľovi možnosť rozšírenia si profesijných kompetencií potrebných na riadenie vyučovacieho procesu tak, aby sa v ňom rozvíjala prírodovedná gramotnosť podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu. Absolvent VP bude mať možnosť identifikovať úlohy v učebných materiáloch z pohľadu úrovní prírodovednej gramotnosti a tvoriť úlohy z hľadiska rozmerov prírodovednej gramotnosti.

Číslo akreditácie: 
1218/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: