PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

autor/garant

Priezvisko: 
Pavlov

Učebný zdroj je určený pedagogickým zamestnancom pripravujúcim sa v rámci prípravného atestačného vzdelávania na vykonanie druhej atestácie. Pri jeho tvorbe sme vychádzali zo schválených tematických celkov akreditovaného programu kontinuálneho – prípravného atestačného vzdelávania. Špecifickým cieľom druhého tematického celku je „riešiť modelové edukačné situácie (tvorbu vzdelávacích cieľov, obsahov, štandardov, stratégií, foriem a prostriedkov) a samostatne vypracovať podľa inštrukcií návrh niektorého z kurikulárnych dokumentov“.

Zdokonaľovanie a inovácia profesijných kompetencií pedagogického asistenta potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti.