Mgr. Marta Remetová

autor/garant

UID: 
Mgr. Marta Remetová
Priezvisko: 
Remetová
Autori: 

M. Pjatková,M. Remetová,R. Novootná,T. Baginová

Učebný zdroj Koordinátor drogovej prevencie je určený účastníkom špecializačného vzdelávania v rovnomennom akreditovanom vzdelávacom programe. Jedným z dôvodov na jeho vytvorenie bolo prijatie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý zaviedol kariérovú pozíciu na výkon špecializovaných činností, ktoré si vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií.

Učebný zdroj Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách je určený účastníkom inovačného vzdelávania v rovnomennom akreditovanom vzdelávacom programe, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť kľúčové kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti ukončovania štúdia na stredných odborných školách.

Vzdelávací program je zameraný na prehlbovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov na základných a stredných školách v oblasti aplikácie bezpečnostných predpisov pri práci s chemickými faktormi v školských laboratóriách. Absolvent vzdelávacieho programu má kompetencie v oblasti uplatňovania legislatívnych predpisov pri práci s chemickými faktormi a v oblasti nebezpečných chemických odpadov. Vie vyhľadať potrebné informácie o vlastnostiach chemických látok a chemických zmesí, s ktorými na pracovisku prichádza do styku a ktoré využíva v rámci výučby. Je schopný posúdiť a vyhodnotiť riziko pri práci s chemickými faktormi v školskom laboratóriu a vie implementovať legislatívne predpisy do svojej pedagogickej činnosti.