odborné predmety – fyzikálno-matematické

Fórum učiteľov - prírodovedná gramotnosť

Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

T. Lavický,Z. Tkáčová

V základných a stredných školách sa špecificky problematike nanovedy a nanotechnológií prakticky nikto nevenuje, čo je spôsobené jednak absenciou učebných materiálov, jednak nedostatočnou prípravou učiteľov. Pritom je to interdisciplinárna problematika, ktorá sa prierezovo dotýka chémie, biológie, fyziky, informatiky, odborných predmetov mnohých študijných odborov, ale v neposlednom rade aj ekológie či etiky. Cieľom tohto učebného materiálu je predstaviť učiteľom rôznych predmetov základy nanovedy a nanotechnológií tak, aby si túto problematiku vedeli začleniť do svojej výučby.

Autori: 

M. Pjatková,Ľ. Fapšo,S. Pavlíková

Učebný zdroj bol vytvorený k programu kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov matematiky, ktorým pomôže zlepšiť zručnosti pomocou IKT. Program Excel umožňuje ľahké zostrojovanie grafov funkcií preberaných na strednej škole, umožňuje ľahké riešenie matematických rovníc a ich sústav všetkým žiakom.

Učebný zdroj Projektovo orientované vyučovanie v predmete fyzika – živá fyzika od PaedDr. Beáty Šenkárovej je určený predovšetkým učiteľom fyziky základnej školy.

Učebný zdroj k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania umožňuje účastníkom vzdelávania doplniť si teoretický kontext problematiky videoexperimentu. Autorka v ňom opisuje možnosti, úlohy a zodpovednosť učiteľa pri aranžovaní vzdelávacích podnetov s využitím dostupných technológií, didaktických pomôcok vrátane implementácie zásady názornosti vo vyučovaní fyziky na základnej škole.