Umelecký artefakt a zážitkovosť ako súčasť edukačného procesu

Učebný zdroj ponúka možnosť skvalitniť interpretačné postupy v edukačnom procese v oblasti slovesného a hudobného umenia a výchovy prostredníctvom explikácie fenoménu estetického zážitku. Publikácia sprístupňuje kategóriu zážitkovosti a metodické inšpirácie sú orientované na prípravu kultivovaného recipienta umeleckých diel, ktorý cez estetický zážitok a subjektívnu recepciu textu a hudby dokáže interpretovať a zhodnotiť umelecké dielo; dokáže rozlišovať variabilnosť výrazových prostriedkov slovesného a hudobného umenia; chápať význam umenia a estetickej činnosti v živote a podporiť tvorivosť - vlastnú tvorbu žiakov. Študijný text poukazuje na viacero možností rozvíjania kompetencií učiteľa v oblasti percepcie a interpretácie slovesného a hudobného diela a implementácie aktualizovaných poznatkov a získaných zručností do konkrétnych vyučovacích hodín. Publikácia poskytuje námety tvorivých činností a metód podporujúcich zážitkovosť v edukácii slovesného a hudobného umenia; ponúka východiská pre tvorivé vyjadrovanie vlastných názorov a postojov, pre opisovanie a interpretovanie estetických zážitkov z vnímania umeleckých diel a možnosti chápania významu umenia a estetickej činnosti v živote jednotlivca a spoločnosti. Po uplatnení získaných poznatkov bude môcť učiteľ adekvátne koordinovať vyučovací proces pri interpretácii umenia.

Autori: 
I. Nosková, A. Vanková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1363-7
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
56s.
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: