SCIENTIX

Primárne karty

O projekte SCIENTIX

Scientix propaguje a podporuje celoeurópsku spoluprácu medzi učiteľmi STEM predmetov, čo sú S - science (veda), T - technology (technológia), E - engineering (inžinierstvo) a M - mathematics (matematika) navzájom aj s výskumníkmi v oblasti vzdelávania, tvorcami vzdelávacích politík a inými odborníkmi v oblasti STEM vzdelávania.

Vo svojej prvej fáze (2009-2012) sa projekt zameral na tvorbu online portálu www.scientix.eu, na ktorom sú voľne šíriteľné projekty v oblasti vedy a techniky. Registrácia na portál je bezplatná a umožňuje účastníkovi prístup k inšpiratívnym praktickým materiálom pre výučbu. V rámci projektu bolo zorganizovaných niekoľko medzinárodných workshopov pre učiteľov. Hlavná akcia zameraná na nadväzovanie kontaktov bola 1. konferencia Scientix, ktorá sa uskutočnila v máji 2011 v Bruseli.

Cieľom druhej fázy projektu Scientix (2013 – 2015) bolo rozšírenie tejto komunity na národnú úroveň jednotlivých partnerských krajín. Prostredníctvom siete národných kontaktných miest (NCP) oslovil projekt Scientix národné komunity učiteľov a prispel k rozvoju národných stratégií zameraných na širšie zavádzanie bádateľských vyučovacích metód a iných inovatívnych prístupov k prírodovednému a matematickému vzdelávaniu.

V tejto činnosti sa pokračuje v tretej fáze projektu Scientix (2016-2019), ktorú financuje program Európskej Únie pre výskum a inováciu, Horizont 2020. Projekt Scientix sa pôvodne zrodil ako iniciatíva Európskej komisie a od svojho vzniku ho koordinuje European Schoolnet, združenie tridsiatich ministerstiev školstva so sídlom v Bruseli, ktoré je hnacou silou inovácií vo vyučovaní a učení sa a podporuje celoeurópsku spoluprácu škôl, učiteľov a národných autorít v oblasti vzdelávania.

MPC sa podieľa na tomto projekte ako ambasádorská inštitúcia, ktorá má úlohu sprostredkovať informácie, ponuky a materiály, ktoré sú výsledkami a výstupmi projektových aktivít. Recipročne prispievať príkladmi dobrej praxe, inšpirácie, ale aj spôsobmi riešenia problémov z prostredia Slovenských škôl.

 

AKO MÔŽETE PROFITOVAŤ Z PROJEKTU SCIENTIX?

Hlavné zainteresované strany v projekte Scientix sú učitelia, výskumníci a manažéri projektov zameraných na STEM vzdelávanie a tvorcovia vzdelávacej politiky. Každá z týchto skupín môže profitovať z činností a akcií v projekte Scientix svojim špecifickým spôsobom.

 

Inšpirácia:

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/scientix-pre-ucitelov-stem-predmetov/42098-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=2