Najlepšie pedagogické a odborné skúsenosti


Výzva na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností v národnom projekte Profesijný rozvoj učiteľov

 

Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (ďalej aj NP TEACHERS) vyhlasuje dňa 15. 12. 2020 prvé kolo výzvy na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností (ďalej aj NOPS).

 

Zdôvodnenie a ciele odbornej aktivity spracovanie NOPS

V pedagogickej praxi slovenských škôl už bolo zrealizovaných veľa vynikajúcich riešení zameraných na zvyšovanie kvality riadenia škôl, zlepšovanie a skvalitňovanie vyučovacieho procesu v škole, triede a vyučovaní jednotlivých predmetov. Mnohé z týchto riešení majú charakter tzv. best practices, čo v podmienkach školského vzdelávania môžeme považovať za najlepšie možné riešenia. Jedným z problémov regionálneho školstva v SR je, že najlepšie skúsenosti sú prevažne aplikované lokálne, na úrovni jedného učiteľa alebo jednej konkrétnej školy.

Cieľom odbornej aktivity je vytvoriť a sprístupniť odbornej verejnosti databázu NOPS súvisiacich s aplikáciou nových prístupov a kvalitatívnych zmien vo výchovno-vzdelávacom procese aj s ohľadom na pandémiu COVID-19, ako aj v procese riadenia týchto zmien a zvyšovania úrovne manažérskych zručností

Našim cieľom je podporiť spracovávanie NOPS, zverejniť ich na webovom sídle projektu a tým umožniť vedúcim pedagogickým a odborným zamestnancom, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom využiť zverejnené NOPS ako inšpirácie na skvalitnenie riadenia, výchovno-vzdelávacieho procesu, vyučovania jednotlivých predmetov/odborov na ich školách a školských zariadeniach.  

 

Charakteristika NOPS

NOPS sú výstupy tvorivej odbornej činnosti, ktoré v štruktúrovanej podobe opisujú najlepšie skúsenosti z riadiacich (manažérskych) procesov, výchovno-vzdelávacieho procesu a odborných činností v školách a školských zariadeniach. NOPS sú nástrojom a zároveň aj indikátorom profesijného rastu pedagogických a odborných zamestnancov. V NOPS sú podrobne a štruktúrovane opísané vlastné skúsenosti spracovateľa vrátane stručného uvedenia teoretických východísk riešeného problému a  opisu zvolených intervencií. Dôležitou súčasťou z hľadiska ďalšej využiteľnosti NOPS v praxi je reflexia spracovateľa, kvalitatívne alebo kvantitatívne vyhodnotenie praktickej skúsenosti, ktoré vyústi do návrhu odporúčaní na ich adaptáciu a realizáciu  v prostredí iných škôl a školských zariadení.

 

Zameranie 1. kola výzvy

Výzva je zameraná na skúsenosti:

 • s dištančným vzdelávaním žiakov v období karanténnych opatrení s využitím rôznych foriem digitálnej podpory,
 • z vytvárania inkluzívnej kultúry školy, školského zariadenia, triedy, skupiny,
 • z rozvíjania funkčných gramotností, integrácie edukačných obsahov v rámci vzdelávacích oblastí,
 • z úspešného zavedenia inovácie a zrealizovaného projektu s dôrazom na riadenie procesov zmien v školách a školských zariadeniach,
 • zo zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogických zamestnancov a činností odborných zamestnancov, ktoré prispieva k zlepšovaniu edukačných výsledkov a  rozvoju detí a žiakov,
 • s vytváraním podmienok a riadením aktivít profesijného rozvoja  pedagogických a odborných zamestnancov v škole, školskom zariadení.

Kto sa môže zapojiť do výzvy

Spracovať NOPS môžu pedagogickí alebo odborní zamestnanci, vedúci pedagogickí zamestnanci, vedúci odborní zamestnanci podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Ako sa dá zapojiť do výzvy

 1. Oboznámte sa s touto výzvou.
 2. Vyplňte prihlášku na spracovanie NOPS (Prihlášku na spracovanie NOPS si stiahnete na  webovej stránke MPC)
 3. Vyplnenú prihlášku zašlete na e-mailovú adresu: nops@mpc-edu.sk do 22. 01. 2021.
 4. Odborný konzultant NOPS Vás vyzve na prerokovanie Vášho návrhu NOPS.
 5. Odborný konzultant NOPS do 12. 02. 2021 posúdi Váš návrh NOPS. (Kritériá na posúdenie prihlášok NOPS)
 6. Ak Vaša prihláška spĺňa stanovené kritériá, podpíšete pracovnú zmluvu - pracovný pomer podľa  § 49 (pracovný pomer na kratší pracovný čas) s využitím § 52 (domáca práca a  telepráca) zákona 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.
 7. Po podpise pracovnej zmluvy budete mať osem týždňov (08. 03. 2021 – 30. 04. 2021) na  spracovanie NOPS podľa Vašej prihlášky.
 8. Počas spracovania NOPS môžete komunikovať s odborným konzultantom, ktorý Vám bude pridelený.
 9. Spracovanú NOPS zašlete pridelenému odbornému konzultantovi, ktorý ju skontroluje a zabezpečí jej odoslanie hodnotiteľovi NOPS, ktorý Vašu NOPS zhodnotí podľa týchto kritérií - Hodnotiaci hárok
 10. Pripomienky a návrhy hodnotiteľa zapracujete do 04. 06. 2021.
 11. Na spracovanie NOPS, zapracovanie pripomienok hodnotiteľa a odovzdanie finálnej verzie NOPS budete mať k dispozícií 75 hodín počas 8 týždňov, za ktoré obdržíte finančnú odmenu podľa podmienok uvedených v pracovnej zmluve.
 12. Odmenu za spracovanú NOPS dostanete v najbližšom výplatnom termíne MPC po odovzdaní finálnej verzie NOPS.

Čo môže byť predmetom spracovania NOPS

 • Praktické autentické skúsenosti pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ), ktoré patria do vymedzených tém a tematických zameraní jednotlivých kôl výziev.
 • Pôvodné, doteraz nezverejnené a nepublikované najlepšie skúsenosti PZ a OZ.
 • Najlepšie skúsenosti PZ a OZ z  edukačnej praxe.
 • Najlepšie skúsenosti  vedúcich pedagogických zamestnancov (VPZ) a vedúcich odborných zamestnancov (VOZ) z riadiacej praxe opisujúce preukázané inovácie vo výchovno-vzdelávacom procese a projekty zmien zrealizované v školách a školských zariadeniach.
 • Najlepšie skúsenosti zamerané na zvyšovanie úrovne riadenia a manažérskych činností, výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti, zavádzania inkluzívneho vzdelávania, vzdelávania v podmienkach karanténnych opatrení v školách, rozvíjania funkčných gramotností, transverzálnych kompetencií žiakov, aplikácie medzipredmetových tém a pod.

Čo nemôže byť predmetom spracovania NOPS

 • Osvedčené pedagogické skúsenosti (OPS)/Osvedčené skúsenosti odbornej praxe (OSO), ktoré boli spracované a zverejnené v národnom projekte Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov (NP PKR). MPC realizovalo uvedený NP v rokoch 2009 až 2015.
 • Obhájené práce 1. a 2. kvalifikačnej skúšky do 31. 10. 2009.
 • Obhájené práce 1. a 2. atestácie PZ a OZ po 1. 11. 2009.
 • Obhájené záverečné, diplomové, dizertačné a rigorózne práce.
 • Publikované odborné publikácie, odborné články, príspevky v zborníkoch a ich časti (okrem citovaných častí).
 • Metodické postupy (formy a metódy vzdelávania) prevzaté z iných odborných publikácií (VŠ učebníc, metodických návodov, príručiek a pod., vrátane elektronicky zverejnených zdrojov).
 • Riešenia (prístupy a postupy) prevzaté z iných domácich a zahraničných zdrojov (odborných publikácií, časopisov, metodických príručiek, príručiek pre lektorov, vysokoškolských učebníc a pod.), ktoré neboli aplikované a vyhodnotené autorom NOPS a riadne citované.
 • Výstupy spracovateľa, ktoré boli financované zo zdrojov EÚ v rámci predchádzajúcich  a prebiehajúcich dopytových a národných projektov.

Zverejnenie NOPS

Vaša NOPS bude zverejnená na webovej stránke MPC  v časti NP TEACHERS. Výstup tvorivej odbornej činnosti môžete prezentovať na konferenciách a učiteľských fórach, ktoré budeme realizovať v rámci NP TEACHERS.

 

Ďalšie kolá výziev na spracovanie NOPS

Druhé kolo výzvy bude vyhlásené 05. 03. 2021 a tretie 02. 07. 2021. V roku 2022 budú vyhlásené ďalšie tri kolá výzvy na spracovanie NOPS.

 

 

V Bratislave 15. 12. 2020                                                        

 

                                                                                  Mgr. Danica Hullová

                                                                                  projektový manažér NP TEACHERS