Hľadáme expertov

                                    Metodicko-pedagogické centrum,  Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta

 

člen expertnej skupiny na revíziu a inováciu profesijných štandardov

 

pre podaktivitu 1.1 Revízia a inovácia profesijných štandardov

v rámci Národného projektu „Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)”

 

Miesto výkonu práce: Bratislava

 

Termín nástupu: 01.12.2020                                                                                                           

 

Druh pracovného pomeru: DoVP / DoPČ 

 

Ponúkaná mzda: max. 150 hod. x 30,00 Eur

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • poskytuje expertné poradenstvo na najvyššej úrovni,
 • konzultuje, pripomienkuje, predkladá návrhy k východiskám tvorby, k identifikácii hlavných nedostatkov aktuálnej verzie profesijných štandardov, k metodológii revízie profesijných štandardov,
 • vyjadruje sa k inovovaným a novým profesijným štandardom, vrátane odporúčaní pre spracovanie indikátorov (dôkazov) preukazujúcich profesijné kompetencie,
 • vyjadruje sa ku kritériám a nástrojom hodnotenia profesijných kompetencií, v kontexte výkonu profesie PZ a OZ a pregraduálnej prípravy
 • usmerňuje, koordinuje a riadi činnosti pracovných skupín podľa svojho odborného zamerania v súlade s pokynmi hlavného odborného riešiteľ pre podaktivitu 1.1

 

Minimálne kvalifikačné požiadavky, ktoré záujemcovia preukážu profesijným životopisom a kópiami dokladov o vzdelaní:

 • výskumník, vedecký alebo vedecko-pedagogický pracovník s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa,
 • vedecko-pedagogická hodnosť docent v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy/andragogika/psychológia (alebo príbuzného zamerania),
 • skúsenosti s tvorbou/inováciou/využívaním profesijných štandardov doma a/alebo v zahraničí sú vítané,
 • participácia v národných a medzinárodných projektoch/výskumných tímoch,
 • expertízna a posudzovateľská činnosť,
 • členstvo v medzinárodných organizáciách,

alebo 

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy/andragogika/psychológia alebo príbuzného zamerania,
 • min. 15 rokov pedagogickej alebo odbornej praxe v oblasti vzdelávania v škole, ŠZ, alebo vedecko-pedagogickej praxe na vysokej škole, alebo v priamo riadenej organizácii MŠVVaŠ SR,
 • skúsenosti s tvorbou/inováciou/využívaním profesijných štandardov doma a/alebo v zahraničí sú vítané,
 • skúsenosti s expertíznou a posudzovateľskou činnosťou sú vítané,
 • skúsenosti s prácou v národných a medzinárodných projektoch.

Osobnostné a odborné predpoklady, ďalšie požiadavky:

 • samostatnosť, tímová práca
 • komunikatívnosť, asertivita
 • flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť
 • organizačne schopnosti, systémové myslenie, precíznosť

Požadované podklady:

Členovia expertnej skupiny budú vybraní na základe predložených profesijných životopisov a predloženého návrhu koncepcie riešenia procesu revízie a inovácie profesijných štandardov.

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť o prijatie  a profesijný štruktúrovaný životopis vo forme  Europasu zašlite na adresu: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 85005 Bratislava, alebo na emailovú adresu: danica.hullova@mpc-edu.sk a do  13.11. 2020.

 

! Obálku označte heslom „NP TEACHERS“ !

 

Členov expertnej skupiny vyberie výberová komisia zložená zo zástupcov projektovej kancelárie, hlavného odborného riešiteľa podaktivity 1.1 (ďalej HOR 1.1), vybraných vedúcich pedagogických a/alebo nepedagogických zamestnancov MPC a zástupcov sekcie stredných škôl  MŠVVaŠ ministerstva.

 

Osobné údaje poskytnuté záujemcami o inzerovanú pracovnú pozíciu budú spracúvané výlučne v rámci predzmluvných vzťahov do skončenia výberového konania; po skončení účelu spracúvania budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.


 

Pozície na dohodu

Hlavným cieľom národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) je podporiť profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov pri zavádzaní zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej a postkrízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Dosiahnutie tohto cieľa nie je možné bez spolupráce s expertmi z externých inštitúcií. MPC ponúka možnosť zapojiť sa do NP TEACHERS a prihlásiť sa na jednotlivé odborné pozície projektu. Nižšie si môžete stiahnuť dokument Zoznam pozícií NP TEACHERS pre externých odborníkov.  

Ak máte záujem o niektorú z pozícií kontaktujte:

PaedDr. Eva Smetanová, PhD., eva.smetanova@mpc-edu.sk - pozície z podaktivity 1. 1,

RNDr. Miroslav Repovský, miroslav.repovsky@mpc-edu.sk - pozície z podaktivity 1. 2. 

Veríme, že realizáciou NP TEACHERS v spolupráci s Vami podporíme profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov, a tým zabezpečíme uskutočňovanie tak potrebných zmien v školách a školských zariadeniach na Slovensku.