učiteľ druhého stupňa základnej školy

Aktuálne: 

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie - fórum učiteľov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Učíme sa hosapodáriť

Lektor: 
Ing. Miroslava Jakubeková
Forma podujatia: 
prezenčne

Environmentálne zážitkové vzdelávanie zamerané na význam prírodných ekosystémov

Lektor: 
Tomáš Šmátrala
Michaela Kršáková
Forma podujatia: 
prezenčne

Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku šikany a kyberšikany

Lektor: 
Mgr. Michal Horváth
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Pozitívne hodnotenie žiakov – práca s chybou

Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Špecifiká práce s dieťaťom/žiakom pochádzajúceho z náhradnej rodiny

Lektor: 
Mgr. Alena Molčanová
PhDr. Jarmila Verbovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ohrozená rodina a jej vplyv na dieťa/žiaka v procese edukácie

Lektor: 
Mgr. Alena Molčanová
PhDr. Jarmila Verbovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Postupy implementácie komunikačných tém do vyučovania slovenského jazyka v školách s VJM

Lektor: 
PaedDr. Zuzana Farkašová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Praktická aplikácia vybraných metód a edukačných aktivít pri práci s literárnym textom na 2. stupni ZŠ

Lektor: 
PaedDr. Zuzana Farkašová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Východiskové podnety pre rozvoj čítania s porozumením, činnosti, mentálne stratégie súvisiace s porozumením textu.

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné

Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Typy a druhy textov súvisiacich s porozumením textu

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Práca metodických orgánov pri podpore profesijného rozvoja členov MZ, PK - pre vedúcich MZ/PK

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti posudzovania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov prostredníctvom hospitačného pozorovania - pre VPZ

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako zostaviť atestačné porfólio na 2. atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

Mixed médiá II.

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Mixed médiá I.

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Kreativita alebo tvorivosť nie je len pre umelcov. Tvorivosť vnímame ako výbavu na riešenie najrôznejších otázok, problémov, situácií. Tvorivé myslenie je predpokladom produkcie originálnych nápadov a riešení, je súčasťou bádania a objavovania. Tvorivosť je možné cvičiť, podporovať a pestovať. Je možné zhodnotiť tvorivé riešenie úloh, ale proces rozvoja v tejto oblasti je (dá sa povedať) nekonečný.  Podpora tvorivého prístupu rozvíja u žiakov odvahu púšťať sa do nových a nezvyčajných vecí, aktivitu v myslení i konaní a pocit uspokojenia či potešenia. Aktivity a pracovné listy sú zamerané na rozvoj a tréning zručností žiakov v kontexte uvedených kompetencií, s hlavným dôrazom na rozvoj tvorivosti žiakov. Navrhované aktivity je možné aplikovať v rôznych vyučovacích predmetoch. Aktivity podporujú rozvoj uvedených kompetencií, môžu byť vhodnou podporou a súčasťou dlhodobého procesu rozvoja užitočných zručností žiakov.

Historicko-filozofická reflexia v diele Karola Wojtylu – Jána Pavla II.

Lektor: 
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Nové kurikulum

Lektor: 
ThDr. Tibor Reimer, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Dištančné vzdelávanie v edukačnom procese - forum IT gramotnosť

Lektor: 
Ing. Drahoslav Knapík
Forma podujatia: 
online (webinár...)