NP PoP II - aktuality

Informácia k predlženiu NP POPII

Národný projekt pokračuje aj v tomto školskom roku

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pokračuje ako prijímateľ národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II v podpore inkluzívnych tímov na vybraných školách aj v školskom roku 2022/2023. Podarilo sa predlžiť oba národné projekty a v tomto čase už majú zapojené školy, ktoré mali záujem, podpísané dodatky k zmluvám o vzájomnej spolupráci a v rámci potrieb školy a možností národných projektov bude tento školsky rok pracovať v rámci školských inkluzívnych tímov viac ako 3 300 zamestnancov pozíciách asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, pedagogický asistent, školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.


„Dovoľujeme si vám oznámiť, že Sekcia štrukturálnych fondov dňa  28.3.2022 usmernením č. 3 aktualizovala formulár pracovného výkazu pre všetkých prijímateľov NFP, preto Metodicko-pedagogické centrum s účinnosťou od 01.04.2022 nahrádza prílohu č. 3 novou prílohou č. 3- zjednodušený formulár pracovného výkazu pre NP POP II Manuál  na predkladanie dokladov na refundáciu ceny práce (t.j výkazy za mesiac apríl 2022 je potrebné predkladať na novom formulári )“.

Predpripravené výkazy slúžia  ako vzor v časti administrácia ( napr. kombinácie :50% asistent/ 50% asistent ŠR, asistent/špeciálny pedagóg, asistent/lektor, asistent/psychológ, 50% sociálny pedagóg/100% ekonómka školy .......).

https://www.minedu.sk/28032022-usmernenie-k-predkladaniu-prilohy-c-3-prirucky-pre-prijimatela-pracovny-vykaz/


Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnom stave národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

V súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania so Sekciou štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR k predĺženiu národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, zároveň  si Vás dovoľujeme  informovať, že dňa 28.03.2022 bolo zverejnené usmernenie č. 2 k vyzvaniu s kódom OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03.

Cieľom zmeny č. 2 k vyzvaniu na podporu vytvorenia predpokladov pre zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov implementáciou princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách je predĺženie maximálnej dĺžky realizácie aktivít projektu a s tým súvisiace zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na vyzvanie.  Zmena výrazne prispeje k zmierneniu dopadu pandémie COVID-19 v školách.
Link: https://www.minedu.sk/31052020-vyzvanie-oplz-po12020np111-03-pre-narodny-projekt-s-nazvom-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-ii/

Od apríla 2022 začne Metodicko-pedagogické centrum postupne oslovovať všetky zapojené školy k uzatvoreniu  dodatkov k Zmluvám o vzájomnej spolupráci medzi MPC a školou resp. zriaďovateľom.

O ďalších krokoch Vás budeme priebežne informovať.

„Metodicko-pedagogické centrum si dovoľuje upozorniť, že nastavenie pracovno-právnych vzťahov je v kompetencii a zodpovednosti riaditeľa školy resp. zriaďovateľa a musia vychádzať z aktuálne platnej legislatívy SR“


 

Manuál na predkladanie dokladov na refundáciu ceny práce - platný od 01.01.2022

Dovoľujeme si Vás upozorniť na podstatné zmeny:

  • neprekladanie dochádzky zamestnancov škôl,
  • možnosť výberu formulára pracovného výkazu (akceptujeme aj nový tzv. „zjednodušený formulár pracovného výkazu“),
  • doplnenie usmernenia k dokladovaniu účasti na vzdelávaní.

priloha_c_1_zivotopis.doc
priloha_c_2_zjednoduseny_formular_pracovneho_vykazu_pre_np_pop.zip
priloha_c_3_zjednoduseny_formular_pracovneho_vykazu_pre_np_pop_ii.zip
priloha_c_4a_cv_nppopii_cestne_vyhlasenie_np_pop.docx
priloha_c_4b_cv_nppopii_cestne_vyhlasenie__np_pop_ii.docx


 

Dôležitý oznam:

Odporúčanie k činnosti Pedagogického asistenta, Asistenta učiteľa a Inkluzívneho tímu počas letných prázdnin pre školy zapojené do NP PoP alebo NP POP II (júl – august 2021)


Počas letných prázdnin odporúčame zapojeným školám v súlade s platnou legislatívou nariadiť čerpanie alikvotnej časti dovolenky zodpovedajúcej kalendárnemu roku zamestnancom, ktorých mzda je refundovaná prostredníctvom národných projektov, nakoľko dovolenka patrí medzi oprávnené výdavky a je ju možné refundovať iba počas trvania zamestnaneckého pomeru v období realizácie národného projektu.

V prípade výkonu činností pedagogických a odborných zamestnancov (pedagogický asistent, asistent učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a členovia inkluzívneho tímu: školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) v rámci národných projektov je potrebné, aj počas letných prázdnin, aby činnosti vykonávané zamestnancami, ktorých mzda je refundovaná prostredníctvom národných projektov, bola v súlade s činnosťami uvedenými v dokumente „Zjednodušené vykazovanie výdavkov“ https://www.minedu.sk/data/att/15890.pdf.

Tento dokument uvádza aj príklady oprávnených činností vykonávaných počas prázdnin.

V prípade nejasností kontaktujte projektové kancelárie.


Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

ďakujeme Vám za Váš záujem zapojiť sa do druhej fázy implementácie národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II na základe VÝZVY NA ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

  • Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len „MPC“) oslovilo materské a základné školy, ktoré splnili podmienky na zapojenie sa do národného projektu, ale v prvej fáze neboli vybrané.
  • Oslovené školy prejavili záujem zapojiť sa do druhej fázy projektu a realizovať národný projekt v školskom roku 2021/2022.

MPC intenzívne rokuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR o podmienkach zapojenia materských a základných škôl do projektu. V uvedenej súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že bolo zverejnené usmernenie č. 1 k vyzvaniu s kódom OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03 pre národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
Cieľom zmeny k vyzvaniu na podporu vytvorenia predpokladov pre zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov implementáciou princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách je zvýšenie počtu zapojených škôl, v ktorých budú pôsobiť pedagogickí asistenti/asistenti učiteľa/členovia inkluzíveho tímu a tým zmierňovať dopad pandémie COVID-19 v školách.
Link: https://www.minedu.sk/08062021-usmernenie-c-1-pre-ziadatela-k-vyzvaniu-na-predlozenie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-ii/ .

Indikatívny harmonogram vstupu škôl do národného projektu bude realizovaný nasledovne:
  • Uzatvorenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi MPC a školou bude v mesiacoch júl – august 2021.
  • Školy uskutočnia výberové konania na pozície PA/AU a členov inkluzívneho tímu v mesiacoch júl – august 2021.
  • Predpokladaný začiatok implementácie národného projektu pre školy z druhej fázy bude 1. 9. 2021.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že pri výbere počtu zamestnancov na jednotlivých pozíciách (PA/AU a členov inkluzívneho tímu – školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a školský psychológ) je potrebné sa riadiť kľúčovaním a dodržať minimálne kvalifikačné predpoklady na jednotlivé pracovné pozície.

Na webovej stránke: https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2 nájdete aktuálne informácie potrebné na realizáciu projektu.

O ďalších krokoch Vás budeme priebežne elektronicky informovať.

V prípade dovoleniek sú výdavky oprávnené iba ak dovolenka vznikla na základe odpracovaného času na projekte NP POP alebo NP POP II, nie na základe už odpracovaného času mimo realizácie projektu NP POP alebo NP POP II

Dovolenku, ktorá vznikla počas realizácie dopytovo-orientovaného projektu nie je možné refundovať v rámci národných projektov

(Informácia je v súlade s programovými a projektovými dokumentami: PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ Programové obdobie 2014-2020 verzia číslo: 7.0 a Procesný postup k refundácii ceny práce PZ a OZ v rámci implementácie národných projektov Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II)Obsadenosť pracovných pozícií k 31. 05. 2021 NP PoP II

 

Celkom

počet

počet

počet

Pedagogický asistent

268,7

394,5

34,5

697,7

Asistent učiteľa

47,04

870,9

14

931,94

Školský psychológ

22,5

134,75

31,65

188,9

Školský špeciálny pedagóg

42,03

202,2

9,5

252,73

Sociálny pedagóg

19,5

68,8

13,3

101,6

Spolu

400,77

1669,15

102,95

2172,87

 

Počas mesiaca máj 2021 vzniklo v školách, ktoré sú zapojené do národného projektu PoP II ďalších 17,38 pracovných úväzkov, čím školy navýšili počet obsadených pracovných pozícií na 2172,86 pracovného úväzku. V školách je tak momentálne zamestnaných 2 233 PZ a OZ, ktorí vďaka NP PoP II zastávajú pozície PA, AU a IT čím prispievajú ku skvalitneniu vyučovacieho procesu. Obsadenosť pracovných pozícií k 31. 04. 2021 NP PoP II

 

Celkom

počet

počet

počet

Pedagogický asistent

269,5

389,5

34,5

693,5

Asistent učiteľa

46,04

865,4

14

925,44

Školský psychológ

22,5

135,05

31,65

189,2

Školský špeciálny pedagóg

42,03

197,7

9,5

249,23

Sociálny pedagóg

17,5

67,3

13,3

98,1

Spolu

397,57

1654,95

102,95

2155,47

 

Počas mesiaca apríl 2021 vzniklo v školách, ktoré sú zapojené do národného projektu PoP II ďalších 18,80 pracovného úväzku, čím školy navýšili počet obsadených pracovných pozícií na 2155,47 pracovného úväzku. Celkový počet podporených MŠ je 249, celkový počet podporených ZŠ je 538 a celkový počet podporených SŠ je 72. Školy, ktoré sú zapojené do dopytovo orientovaných projektov postupne po ich skončení pristupujú do NP PoP II. 

 

Obsadenosť pracovných pozícií k 31. 03. 2021 NP PoP II

 

Celkom

počet

počet

počet

Pedagogický asistent

268,5

389,5

34,5

692,5

Asistent učiteľa

46,04

851,55

14

911,59

Školský psychológ

22,5

133,05

31,65

187,2

Školský špeciálny pedagóg

41,8

198,7

9,5

250

Sociálny pedagóg

17,5

65,3

13,3

96,1

Spolu

396,34

1638,1

102,95

2137,39

 

Počas mesiaca marec 2021 vzniklo v školách, ktoré sú zapojené do národného projektu PoP II ďalších 164,95 pracovného úväzku. Školy, tak od začiatku projektu dokázali obsadiť 2137,39 pracovných úväzkov. Celkový počet podporených MŠ je tak 249, celkový počet podporených ZŠ je 536 a celkový počet podporených SŠ je 72. Školy, ktoré sú zapojené do dopytovo orientovaných projektov postupne po ich skončení pristupujú do NP PoP II.

Manuál na predkladanie dokladov na refundáciu ceny práce - platný od 01.03.2021


Procesný postup k refundácii ceny práce PZ a OZ - platný od 01.03.2021


Zmeny v predkladaní projektovej dokumentácie na refundáciu ceny práce platné od 01.03.2021
Dobrý deň, dovoľte, aby sme Vám dali do pozornosti dve videá. V prvom videu sa Vám prihovára generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra, RNDr. Mária Rychnavská, PhD., v druhom opisuje zmeny v predkladaní projektovej dokumentácie na refundáciu ceny práce platné od 01.03.2021.
Sprievodný list.pdf
Prezentácia - znižovanie administratívnej záťaže.pptx

Úvod do prezentácie


Predstavenie prezentácie


 

Metodické usmernenie upravujúce zachovanie lehoty na vytvorenie a obsadenie pracovného miesta

2 022 pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a členov inkluzívnych tímov pomáha deťom a žiakom lepšie zvládnuť pandemickú situáciu

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (NP POP II) implementuje Metodicko-pedagogické centrum od septembra 2020 vo vybraných školách. Do realizácie projektu sa doteraz zapojilo 250 materských škôl, 491 základných škôl a 72 stredných škôl, spolu  813 škôl v rámci Slovenska. Z dopytovo-orientovaných projektov k nám mesačne pristupujú ďalšie základné školy.

Stav obsadenosti pracovných pozícií v NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II k 30. 09. 2020

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (PoP II) vstúpil naplno do svojej implementačnej fázy. Zapojené školy začali proces výberu a obsadzovania pracovných pozícií: pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, školských psychológov, sociálnych pedagógov a školských špeciálnych pedagógov.

Informácia o priebežnom počte zapojených škôl do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (PoP II)

Metodicko-pedagogické centrum uzavrelo dňa 31. 07. 2020 hodnotenie škôl prihlásených na základe výzvy na zapojenie materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.
Zoznam vybraných materských škôl
Zoznam vybraných základných škôl
Zoznam vybraných stredných škôl

Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (NP PoP II).
Výzva je určená materským, základným a stredným školám na celom území Slovenskej republiky. Prihlasovanie začalo 5. júna 2020.
Výzva je otvorená do 15. júla 2020.