POP - GDPR

Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadom poskytovania osobných údajov detí, žiakov a poslucháčov tretím stranám.pdf

 

Na stiahnutie - Súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Informovanie

 

 

dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prevádzkovateľ: Metodicko-pedagogické centrum
Adresa prevádzkovateľa: Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
IČO: 00164348
Zodpovedná osoba: osobnyudaj.sk, s.r.o., pravne@osobnyudaj.sk, 02/800 800 80

 

Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, identifikátor (rodné číslo), pohlavie, ulica a číslo, obec, obec NUTS kód (pokiaľ taká možnosť je), PSČ;
Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: informácia o stupni vzdelania (ISCED 0-8) a informácia o znevýhodnení (napríklad informácia o zdravotnom postihnutí alebo príslušnosti k menšine);
Účel spracúvania: preukázanie vynakladania poskytnutého príspevku v súvislosti s realizáciou projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakovI“, a teda, komu bola poskytnutá intervencia zo strany PA / AÚ a členov inkluzívneho tímu
Kategórie dotknutých osôb: cieľová skupina – deti a žiaci
Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1  písm.  e) a  c) GDPR a zákon  č. 292/2014  Z.  z.  o príspevku po- skytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Doba uchovávania: osobné údaje sa uchovávajú počas platnosti projektu, maximálne po dobu 5 rokov po ukončení projektu
Poskytovanie osobných údajov tretím stranám: CKO - Centrálnym koordinačným orgánom je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, osobné údaje sa nahrávajú do informačného systému ITMS2014+
Cezhraničný prenos a automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do zahraničia ani nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
Práva dotknutej osoby: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim  sa dotknutej osoby,
právo na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.