Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu

Rozvíjať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca – učiteľa, majstra odbornej výchovy a pedagogického asistenta v oblasti implementácie multikultúrnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu zamerané na podporu tolerancie a odmietanie predsudkov a rasizmu.

Číslo akreditácie: 
1467/2015 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Suchožová,E., Šándorová, V.: Multikultúrne kompetencie učiteľa; Šándorová, V.: Dúbravová,V.: Multikultúrna výchova; Chudžíková, A.: Budúci učitelia budúcej multikultúrnej školy
Rozhodnutie o schválení: