Nové prístupy vo výtvarnej edukácii na základných školách, stredných školách a na ZUŠ

Program je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov pomocou galerijnej pedagogiky. Zámerom vzdelávacieho programu je spoznanie možnosti spolupráce škôl s galériami, animačných programov a aktivít zamerané na interpretáciu výtvarného diela a súčasných trendov využitia digitálnych technológií v galériách a múzeách. Do obsahu vzdelávacieho programu sú zaradené tematické celky ako: vizuálna kultúra, stratégie rozvíjania obrazotvornosti, animačné programy v galériách a múzeách, typy programov, ich príprava a štruktúra, aktivizujúce metódy v múzejnej a galerijnej pedagogike atď. Učitelia počas vzdelávacieho programu získajú kompetencie v oblasti interpretácie výtvarného diela a tvorby animačného programu pre skupinu žiakov ku konkrétnemu výtvarnému dielu.

Číslo akreditácie: 
1458/2015 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Galerijná pedagogika vo výtvarnej edukácii v základnej, strednej škole a v ZUŠ
Rozhodnutie o schválení: