Rozvoj spôsobilosti konverzovať s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu

Program je zameraný na rozvíjanie príslušných profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov pracujúcich s deťmi a žiakmi so sluchovým postihnutím, na rozvíjanie ich odborných a pedagogických vedomostí a zručností k prekonávaniu komunikačných bariér vo výchove a vzdelávaní žiakov s poruchou sluchu v predškolských zariadeniach, v základných a stredných školách a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

Číslo akreditácie: 
1350/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: