Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov

Aktualizovať a udržať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie závislostí a sociálno-patologických javov.

Číslo akreditácie: 
1112/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: