Vzdorujeme extrémizmu – Challenging Extremism

Primárne karty

  logotyp1.pnglogotyp2.png         logotyp3.png

Medzinárodné projekty Erasmus+

 

 1. Challenging Extremism – Vzdorujeme extrémizmu

 

Koordinátor projektu:

Cardiff Council Education Service, Wales

Cieľ projektu:

Eliminovať prejavy extrémizmu v základných školách prostredníctvom vzdelávania učiteľov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov. Pripraviť pre nich efektívne a overené vyučovacie materiály, metodicky spracované vyučovacie hodiny, ako aj vzdelávacie videá zamerané na problematiku extrémizmu, aby si v rámci vlastného profesijného rozvoja osvojili a prehĺbili kompetencie, ako citlivo prezentovať tieto témy deťom a žiakom.

Prvá fáza projektu:

Vzdorujeme extrémizmu – dotazník pre žiakov

Cieľom dotazníka pre žiakov je zistiť postoje žiakov k nevhodným prejavom správania sa voči ľuďom inej národnosti, kultúre a regiónu.

 

Vstupný dotazník pre učiteľov – MPC projekt „Vzdorujeme extrémizmu“

Cieľom dotazníka pre učiteľov je zistiť názory učiteľov na problematiku výučby ľudských práv v základných školách.

Prvé projektové stretnutie:

Multiplikačné podujatie – medzinárodná vzdelávacia konferencia sa uskutočnila dňa 17. 11. 2016 v meste Cardiff, Wales.  

Druhé projektové stretnutie:

Multiplikačné podujatie – projektové stretnutie v dňoch 23. – 24. 05. 2017 v meste Norimberg (Nemecko), ktorého sa zúčastnili členky projektového tímu p. Rychnavská a p. Pappová. Účelom stretnutia bolo informovať o doterajších projektových krokoch za každú zapojenú krajinu a nastaviť postupnosť ďalších aktivít v rámci projektu. 

 

Druhá fáza projektu:

Tvorba, príprava návrhu vyučovacích hodín pre deti vo veku 9 až 11 rokov. Návrhy materiálov a vyučovacích hodín budú prezentované a konzultované prostredníctvom on-line platformy eTwinning.

 

Medzinárodná konferencia v Bratislave:

Príprava medzinárodnej konferencie na tému „Vzdorujeme extrémizmu“, ktorú Metodicko-pedagogické centrum (MPC) plánuje uskutočniť dňa 16. októbra 2017 v Bratislave.

V súčasnosti sme vo fáze oslovovania lektorov z domáceho, ale aj zahraničného prostredia, prípravy programu pre zahraničných delegátov, prípravy workshopu, ktorý bude súčasťou konferencie.   

 

Konferencia Vzdorujeme extrémizmu:

Medzinárodná konferencia sa konala dňa 16. októbra 2017 v hoteli Sorea Regia Bratislava. pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorý týmto vyjadril podporu celému podujatiu. Cieľom konferencie bolo prezentovať domáce a zahraničné skúsenosti z vyučovania etických aspektov zameraných na prevenciu extrémizmu v školskom prostredí. Príklady dobrej praxe spracované ako didakticko-metodický materiál pre učiteľov základných škôl predstavili okrem slovenských učiteľov aj partneri z Veľkej Británie a Nemecka.

Na konferenciu okrem projektových partnerov prijali pozvanie aj odborníci z domáceho prostredia.

Konferencia odštartovala celotýždňový program pre projektových partnerov z Walesu, Nemecka a Slovenska, ktorý zahŕňal výmenu doterajších skúseností z projektových aktivít v rámci partnerských krajín, stanovenie ďalších krokov v rámci projektu, zosúladenie a zjednotenie terminológie a návštevu partnerských škôl na Slovensku. Koordinátorka projektu z Walesu oboznámila projektových partnerov s novými, pridanými aktivitami.

 

Ďalšia projektová fáza do konca roku 2017:

Členovia projektového tímu vytvorili šesť vyučovacích hodín na témy určené koordinátorom projektu z Walesu.

Vytvorené vyučovacie hodiny, ktoré sú akýmsi tréningom pre žiakov vo veku 9 – 11 rokov, majú za cieľ pilotne overiť a následne prispôsobiť vyučovacie hodiny tak, aby žiaci vedeli reagovať, konať či brániť sa, ak sa dostanú do akejkoľvek situácie spojenej s extrémizmom. Na štyroch vybraných slovenských základných školách boli realizované už dve vyučovacie hodiny, do konca decembra by ich mali žiaci absolvovať všetky.

Témy vyučovacích hodín:

 • Sloboda prejavu
 • Atribúty dobrého občana
 • Stereotypy
 • Rozdiely v názoroch
 • Pozitívny extrémizmus
 • Negatívny extrémizmus

Všetky vyučovacie hodiny boli preložené zo slovenského jazyka do anglického jazyka a budú k dispozícii školám a projektovým partnerom prostredníctvom on-line platformy eTwinning.

Termíny a plánované aktivity:

Partnerské školy:

 • ZŠ Nábrežná, Nové Zámky
 • ZŠ Fatranská, Nitra
 • ZŠ Milana Hodžu, Bratislava
 • Cambridge International School, Bratislava

Termín na odučenie všetkých 6 vyučovacích hodín je pevne daný koordinátorom projektu, a to do 28. 2. 2018. Následne budú evaluátori projektu každej partnerskej krajiny vypracovávať evaluačnú správu, ktorá musí byť do 23. 3. 2018 poskytnutá koordinátorke projektu v Cardiff Council.

Za Slovenskú republiku je evaluátorkou v projekte Challenging Extremism členka projektového tímu Mária Pappová, ktorá bude prítomná na vyučovacích hodinách v jednotlivých partnerských školách a prostredníctvom evaluačného hárka, dokumentu poskytnutého koordinátorom z Cardiff Council bude hodnotiť priebeh vyučovania.

Na partnerských školách budú vytvorené skupiny po 9 – 12 detí, ktoré budú 40 – 45 minút pracovať a debatovať za prítomnosti učiteľov a evaluátora a zároveň sa bude zachytávať ich vnímanie problematiky a názory na dané vyučovacie hodiny. 

Po ukončení vyučovacieho plánu na partnerských školách koordinátor projektu plánuje webinár, na ktorom si partneri projektu vymenia skúsenosti a zhodnotia postrehy a prínos z vyučovania.

Na jún 2018 je naplánované predposledné partnerské stretnutie v meste Cardiff, Wales, na ktorom budú prezentované výsledky za každú partnerskú krajinu.

Metodicko-pedagogické centrum ako inštitúcia poskytujúca vzdelávanie je práve vďaka projektu Challenging Extremism registrovaná na platforme e-Twinning, kde je možnosť inšpirovať sa inými projektmi a sledovať vzájomnú kooperáciu ostatných krajín.    

Vyučovací proces ukončený

Členovia projektového tímu metodicky spracovali 6 vyučovacích hodín, ktoré učitelia v štyroch základných školách implementovali do vyučovacieho procesu zážitkovou formou tak, aby žiaci uvedenú problematiku vnímali v kontexte a širších súvislostiach. Vyučovacie hodiny boli zamerané na podporu efektívneho učenia sa, rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií žiakov 4. a 5. ročníka, na tréning zručností, ako nekonfliktne a empaticky vyjadriť svoj názor, ako akceptovať rôznorodosť kultúr v prostredí triedy, na porozumenie rozdielov medzi pojmami, ako sú napríklad stereotyp a fakt, dôsledok a príčina, pozitívna a negatívna forma extrémizmu.

Fokusové skupiny a evaluácia

MPC v súčasnosti zabezpečuje hodnotenie realizovaných aktivít formou fokusových skupín priamo so žiakmi, ktorí sú súčasťou projektových aktivít, a vedie štruktúrované rozhovory s učiteľmi v ich školskom prostredí. Z aktuálnych vyjadrení učiteľov z Nitrianskeho kraja a Bratislavského kraja vyplýva, že materiály boli didakticky a účelne pripravené vrátane hrových aktivít s možnosťou ich okamžitej aplikácie, žiaci sa už po prvej vyučovacej hodine tešili na ďalšiu, uvítali by viac takto spracovaných materiálov. Žiakom v rámci fokusových skupín bolo ponúknutých 9 otázok, na ktoré živo, so záujmom, nadšením a detailným reflektovaním zážitku odpovedali.

Výstupy, ktoré MPC komplexne spracuje a vyhodnotí vo väzbe na stanovené ciele projektu, budú prezentované na spoločnom projektovom stretnutí v Cardiffe a stanú sa súčasťou vzdelávacieho materiálu, ktorý bude prístupný aj ďalším školám.

 

Erasmus+ medzinárodný projekt „Vzdorujeme extrémizmu“ Nadnárodné pracovné stretnutie

Viac ako 300 pozvaných z 12 krajín Európy vrátane USA a Mexika sa zúčastnilo dňa 8. júna 2018 tretej medzinárodnej konferencie v Cardiffe. Konferenciu organizačne zabezpečilo City of Cardiff Council prostredníctvom International School Linking. Počas konferencie bolo zrealizovaných 30 odborných seminárov na témy, ktoré sa týkali extrémizmu, tvorivého umenia a podpory digitálnych kompetencií. Diskusie viedli odborníci z oblasti vzdelávania z Walesu a z celej Európy.

V Cardiffe, v rámci projektových aktivít sa stretli aj zástupcovia partnerských inštitúcií z Walesu, Nemecka a Slovenska, aby diskutovali o ďalších plánovaných aktivitách v projekte Erasmus+ „Challenging Extremism – Vzdorujeme extrémizmu“, ktorého pilotná fáza už bola zrealizovaná každou participujúcou krajinou. Za Slovensko výstupy z pilotného overenia prezentovali Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave a Cambridge International School v Bratislave.

Reprezentanti zapojených organizácií a škôl prítomní na konferencii mali možnosť diskutovať o pilotne overených didaktických materiáloch vrátane 6-tich vyučovacích hodín. Témy diskusie sa týkali stereotypizácie, extrémizmu, propagandy a účastníkov konferencie zaujímali aj názory žiakov na odlišnosti skupiny, čo znamená byť dobrým občanom a pod. Účastníci konferencie spoločne analyzovali postupy, ako pripravené materiály citlivo prezentovať a aplikovať v rámci vzdelávania u 9 – 11 ročných žiakov v ďalších základných školách.

Tlačová správa / Press release

 

Odborný seminár v rámci projektu Erasmus+ „Vzdorujeme extrémizmu/Challenging Extremism“

Metodicko-pedagogické centrum ako jeden z partnerov medzinárodného projektu „Vzdorujeme extrémizmu/Challenging Extremism“, financovaného z programu Erasmus+, zrealizovalo v rámci svojich projektových aktivít odborný seminár, na ktorom boli prezentované výsledky a výstupy z 1. fázy realizácie projektu, ktorej cieľom bolo overiť návrhy vyučovacích hodín tematicky zameraných na problematiku prevencie, extrémnych postojov a predsudkov 9- až 11-ročných žiakov.

Odborný seminár sa konal 4. 12. 2018 v priestoroch detašovaného pracoviska MPC v Trnave. Zúčastnilo sa ho 28 učiteľov pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie z 10 základných škôl trnavského, trenčianskeho, bratislavského a košického regiónu.

V rámci programu odborného seminára si učitelia mohli vybrané aktivity z vyučovacích hodín aj vyskúšať, didakticky analyzovať a zhodnotiť vo väzbe na kurikulá vybraných predmetov. Vzdelávacie aktivity zabezpečovali Mgr. Mária Pappová a RNDr. Mária Rychnavská, PhD., učiteľky pre kontinuálne vzdelávanie MPC, a Mgr. Miroslava Rudinská a Mgr. Klaudia Takácsová, učiteľky zo ZŠ Nábrežná Nové Zámky, ktoré overovali vyučovacie hodiny v 1. fáze projektu.

Z vyjadrení učiteľov vyplynulo, že odborný seminár bol pre nich prínosom a inšpiráciou pre nové impulzy na prácu so žiakmi ako spolutvorcami aktívneho učenia sa.

 

 

 

Multiplikačný seminár - 28.05.2019

 

Funkčný systém 6 vyučovacích hodín s pracovnými listami- výstup projektových aktivít

Vyučovacia hodina 1 Sloboda prejavu

Vyučovacia hodina 2 Atribúty dobrého občana

Vyučovacia hodina 3 Stereotypy

Vyučovacia hodina 4 Rozdiely v názoroch

Vyučovacia hodina 5 Extrémne pozitívne

Vyučovacia hodina 6 Extrémne negatívne

Vyučovacie hodiny sú do vyučovacieho procesu implementovateľné zážitkovou formou tak, aby žiaci uvedenú problematiku vnímali v kontexte a širších súvislostiach. Vyučovacie hodiny sú zamerané na podporu efektívneho učenia sa, rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií žiakov 4. a 5. ročníka, na tréning zručností, ako nekonfliktne a empaticky vyjadriť svoj názor, ako akceptovať rôznorodosť kultúr v prostredí triedy, na porozumenie rozdielov medzi pojmami, ako sú napríklad stereotyp a fakt, dôsledok a príčina, pozitívna a negatívna forma extrémizmu. A

Lekcie:

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/erasmus/extremism/FINAL_Vzdorujeme_extremizmu_PDF.zip

Výstupy projektových partnerov z Wales-u:

www.got.uk.net

 

Výstupmi projektu sú aj vyjadrenia žiakov partnerskej školy Cambridge International School v Bratislave, ktorí uvažujú o tom, čo sa naučili počas 6 vyučovacích hodín. Prezentujú názory o nevyhnutnosti poznať svoje práva, slobodne prezentovať názor a byť tolerantným voči názoru iných.. – link na žiakov

Prezentácia skomponovaná z projektovej fotodokumentácie ilustruje postupné projektové aktivity, stretnutia učiteľov z partnerských krajín Walesu, Nemecka a Slovenska, pilotáž vyučovacích hodín a tréning učiteľov slovenských škôl, ktorí implementovali vyučovacie hodiny do svojej edukačnej praxe.

Challenging Extremism - Childrens reaction to lessons-1.mp4

Challenging Extremism - Photos of Process.mp4