Časté otázky ku vzdelávaniu

FAQs: 

Čo potrebujem k účasti na webinári?

Počítač s mikrofónom, prípadne aj kamerou a internetový prehliadač - odporúčame Chrome.

Webinár sa spravidla realizuje v našej online učebni postavenej na systéme Jitsi v prostredí Moodle portálu.

Kde nájdem informácie o ponúkaných programoch vzdelávania?

MPC zverejňuje programy vzdelávania po ich schválení na svojej webovej stránke: https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania. Tu je možnosť prihlásenia sa na vzdelávanie na ktoromkoľvek pracovisku MPC po predchádzajúcej registrácii.

Prečo je ponuka vzdelávaní zverejnená iba do decembra 2020, keď si učitelia už v septembri majú vypracovať plán profesijného rastu do konca školského roka?

Ponuku vzdelávania sme zverejnili do 15. 12. 2020, je tvorená z odborných podujatí a funkčného vzdelávania, pretože ministerstvom školstva máme schválené funkčné vzdelávanie (základný modul funkčného vzdelávania a rozširujúce moduly funkčného vzdelávania), ďalšie programy vzdelávania predložené na MŠVVaŠ SR sú v schvaľovacom procese. V súčasnosti MPC začína realizovať národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov – Teachers. Implementáciou národného projektu sa vytvára priestor na poskytovanie programov inovačného vzdelávania. Prvé programy inovačného vzdelávania budú v ponuke v októbri 2020 a postupne do konca roka 2020 budú pribúdať ďalšie programy vzdelávania tak, ako budú MŠVVaŠ SR vydané potvrdenia o ich schválení. O ďalšej časti ponuky vzdelávania na nasledujúce obdobie budeme priebežne informovať na webovej stránke MPC.

Tým, že sa začínajú nové procesy v súlade s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v školskom roku 2020/2021 bude ponuka vzdelávania tvorená z viacerých častí.

Pozn. podľa § 40 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z.  "... Ročný plán vzdelávania možno počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi možnosťami a potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci."

Potrebujem si doplniť funkčné vzdelávanie, ponúka ho MPC?

MPC bude približne v štvrťročných intervaloch otvárať základný modul aj rozširujúce moduly funkčného vzdelávania. Odporúčame preto sledovať ponuku vzdelávania na jednotlivých pracoviskách MPC na adrese: https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania.

Ponúka MPC rozširujúce moduly funkčného vzdelávania?

Áno, MPC má v ponuke aj rozširujúce moduly FV, ktoré bude otvárať na regionálnych a detašovaných pracoviskách v závislosti od záujmu a kapacitných možností. Odporúčame preto sledovať ponuku vzdelávania na jednotlivých pracoviskách MPC na adrese: https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania.

Bude MPC otvárať špecializačné programy vzdelávania pre vedúcich PK, vedúcich MZ, výchovných poradcov, kariérových poradcov a triedneho učiteľa?

MPC predložilo na MŠVVaŠ SR na schválenie špecializačné programy vzdelávania pre uvedené kariérové pozície. Po ich schválení ministerstvom budú zaradené do ponuky vzdelávania a zverejnené na webovej stránke MPC: https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania

Je možné v MPC získať DPŠ pre vychovávateľstvo a asistenta učiteľa?

MPC predložilo na MŠVVaŠ SR na schválenie kvalifikačný program vzdelávania na získanie pedagogickej spôsobilosti pre pedagogického asistenta a vychovávateľa. Po jeho schválení ministerstvom bude zaradený do ponuky vzdelávania a zverejnený na webovej stránke MPC. Odporúčame preto priebežne sledovať ponuku vzdelávania na webovej stránke MPC: https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania.

Je možné vzdelávať sa aj v čase obmedzených možností v súvislosti s opatreniami pandémie COVID-19?

MPC bude všetky otvorené vzdelávacie skupiny v schválených programoch a moduloch programov vzdelávania a naplánované odborné podujatia v nepriaznivo sa vyvíjajúcej situácii realizovať aj v online režime s možnosťou rozdelenia účastníkov podľa kapacitných možností a rozdelenia denného rozsahu 6 hodín vzdelávania min. na dve 3-hodinové online stretnutia.

MPC má vo svojej ponuke odborné podujatia (informačné semináre, odborné semináre, workshopy, a pod.), ktoré je možné absolvovať online formou. Ponuka odborných podujatí je dostupná na webovej stránke MPC: https://mpc-edu.sk/ponuka-vzdelavania, online forma alebo prezenčná forma je v ponuke vyznačená. Miesto realizácie prezenčných stretnutí bude určené podľa záujmu a bydliska zaregistrovaných účastníkov. V prípade online formy vzdelávania bude doručený prístup každému účastníkovi na emailovú adresu, ktorú zadá pri registrácii, resp. prihlasovaní na vzdelávanie.

Kde získam informácie o správnom platovom zaradení po absolvovaní atestácie, inovačného vzdelávania, špecializačného vzdelávania alebo rozširujúceho vzdelávania?

Tieto informácie vám poskytne osobný úrad MŠVVaŠ SR, kontakty nájdete na adrese: www.minedu.sk.

Kedy môžem požiadať MPC o uvádzajúceho PZ?

Ak nie je možné v škole alebo v školskom zariadení zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca, riaditeľ požiada organizáciu zriadenú ministerstvom školstva (§ 31 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z.).

Formulár žiadosti o uvádzanie začínajúceho PZ nájdete na adrese: https://mpc-edu.sk/vzory-tlaciv.

Ako a kde máme požiadať o uvádzajúceho OZ?

MPC zamestnáva iba pedagogických zamestnancov v kategórii učiteľ profesijného rozvoja, nedisponuje odbornými zamestnancami. V prípade, že škola, školské zariadenie alebo zariadenie sociálnej pomoci potrebuje zabezpečiť adaptačné vzdelávanie pre odborných zamestnancov a zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie – školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, výchovný poradca, kariérový poradca, príp. školský poradca, môže využiť ponuku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a to v súlade s § 31 ods. 5) zákona č. 138/2019 Z. z.

Kedy môžem požiadať MPC o adaptačné vzdelávanie?

Začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie najneskôr do dvoch rokov od nástupu do prvého pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť. Lehota na ukončenie adaptačného vzdelávania sa predlžuje o prerušenie výkonu pracovnej činnosti z dôvodu čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo pracovnej neschopnosti, ktorá trvá najmenej 90 dní. Až po neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania môže PZ alebo OZ požiadať o vykonanie adaptačného vzdelávania organizáciu zriadenú ministerstvom školstva (§ 52 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z.).

Formulár žiadosti o vykonanie adaptačného vzdelávania pre PZ nájdete na adrese: https://mpc-edu.sk/vzory-tlaciv.

Organizuje MPC výcvikové kurzy inštruktorov lyžovania?

MPC rozhodnutím MŠVVaŠ SR neposkytuje výcvikové kurzy inštruktorov lyžovania.

Musím absolvovať základný modul funkčného vzdelávania (FV), ak som absolvoval FV podľa zákona č. 317/2009 Z. z.?

Ak platnosť funkčného vzdelávania absolvovaného podľa zákona č. 317/2009 Z. z. uplynula ešte v čase účinnosti zákona č. 317/2009 Z. z. a nebola predĺžená absolvovaním funkčného inovačného vzdelávania, nie je možné aplikovať prechodné ustanovenie § 89 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. a absolvované funkčné vzdelávanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. definitívne stratilo platnosť.
Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. základný modul funkčného vzdelávania úspešne absolvuje pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa. Rozširujúce moduly funkčného vzdelávania úspešne absolvuje riaditeľ najneskôr do piatich rokov od začiatku výkonu funkcie riaditeľa. Podľa § 89 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. sa úspešné absolvovanie základného modulu funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa nevyžaduje do 31. decembra 2022.
Podľa § 47 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. základný modul funkčného vzdelávania a najmenej jeden rozširujúci modul funkčného vzdelávania úspešne absolvuje vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec okrem riaditeľa najneskôr do štyroch rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo výkonu činnosti vedúceho odborného zamestnanca.