PhDr. Viera Nižníková

autor/garant

UID: 
PhDr. Viera Nižníková
Priezvisko: 
Nižníková

Obsah maturitnej skúšky je stanovený pre každý predmet v cieľových požiadavkách na maturitnú skúšku. Úlohou učiteľov jednotlivých vyučovacích predmetov je správne sformulovať úlohy maturitných zadaní, ktorých riešením žiaci preukazujú nadobudnuté vedomosti, zručnosti, spôsobilosti získané počas štúdia. Z tohto dôvodu bol v nadväznosti na akreditovaný vzdelávací program Príprava maturitných zadaní z ruského jazyka vytvorený učebný zdroj, ktorý má pomôcť účastníkom vzdelávania zorientovať sa v uvedenej problematike.

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie potrebné pre výkon činností pedagogických zamestnancov – učiteľov stredných škôl s aprobáciou ruský jazyk pri plnení úloh v súvislosti s maturitnou skúškou a v rámci profesijných kompetencií získať zručnosť v tvorbe maturitných zadaní z ruského jazyka potrebných na efektívnu prípravu žiakov na maturitnú skúšku.