PhDr. Margita Pinčáková

autor/garant

UID: 
PhDr. Margita Pinčáková
Priezvisko: 
Pinčáková

Cieľom učebného zdroja k vzdelávaciemu programu Špecifiká edukácie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je pomôcť aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti stratégií a metód rozvíjania vedomostí, spôsobilostí a zručností žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Publikácia pozostáva z dvoch základných kapitol.

Autori: 

T. Ustohalová,M Pinčáková

Učebný zdroj obsahuje výklad legislatívnych noriem podporujúcich výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Prináša aj inovované informácie o prístupoch a stratégiách pri organizovaní preventívnej, reedukačnej a terapeutickej činnosti a upriamuje pozornosť na komplexné posudzovanie osobnosti dieťaťa/žiaka s viacnásobným postihnutím vo vzťahu k možnostiam jeho edukácie.

VP aktualizuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov
v oblasti stratégií a metód rozvíjania vedomostí, spôsobilostí a zručností žiakov so stredným stupňom
mentálneho postihnutia.