Mgr. art. Jozef Suchoža, ArtD.

autor/garant

UID: 
Mgr. art. Jozef Suchoža, ArtD.
Priezvisko: 
Suchoža
Autori: 

S. Fecsó,J. Suchoža

Cieľom učebného zdroja je na kunsthistorickom základe poskytnúť pedagógom nahliadnutie do histórie a prítomnosti inštalácie ako smeru súčasného výtvarného umenia a prostredníctvom tvorby autorov a diel objasniť podstatu inštalácie, lepšie ju spoznať a čerpať z nej tvorivé námety na ďalšiu tvorbu. 

Udrţať profesijné kompetencií potrebné na riadenie vzdelávacieho a výchovného procesu, v ktorom sa majú dosiahnuť kognitívne, senzomotorické a socioefektívne ciele rozvoja ţiakov podľa poţiadaviek štátneho vzdelávacieho programu v predmetoch umenie a kultúra, výtvarná výchova a výchova umením.