Formy inštalácie v pedagogickom procese výtvarnej výchovy

Udrţať profesijné kompetencií potrebné na riadenie vzdelávacieho a výchovného procesu, v ktorom sa majú dosiahnuť kognitívne, senzomotorické a socioefektívne ciele rozvoja ţiakov podľa poţiadaviek štátneho vzdelávacieho programu v predmetoch umenie a kultúra, výtvarná výchova a výchova umením.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
984/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Formy inštalácie vo VV