filozofia

Učebný zdroj vytvorený k akreditovanému programu má za cieľ podporiť a rozvíjať uvedomelé konanie spotrebiteľov, aby predchádzali unáhleným rozhodnutiam, ktoré ponúkajú špeciálne školení marketingoví odborníci. Spotrebiteľ by mal poznať marketingové triky a praktiky, byť schopný odolávať trikom marketingového a psychologického charakteru, a tak chrániť svoje spotrebiteľské práva.

Učebný zdroj prezentuje možnosti rozvíjania občianskej kompetencie v konkrétnej edukačnej praxi – u pedagogických zamestnancov a následne prostredníctvom pedagogických zamestnancov aj u žiakov základných a stredných škôl. Sú v ňom deklarované konkrétne metódy a formy práce týkajúce sa schopnosti účinne komunikovať na tému demokratického občianstva. Zároveň ponúka možnosti aplikácie inovačných metód v oblasti výchovy k demokratickému občianstvu.

Autori: 

D. Belušková,Grešková

Učebný zdroj vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Duchovná scéna bude využiteľný predovšetkým na výučbu prierezových tém multikulturálnej výchovy, výchovy k mysleniu v európskych globálnych súvislostiach. Obsahom učebného zdroja je analýza vzťahu štátu a cirkví, prepojenia náboženských a politických systémov a ich vplyvu na vznik náboženských extrémistických hnutí v rôznych častiach sveta.

Program kontinuálneho vzdelávania rozvíja, udržiava a prehlbuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na
efektívnu implementáciu digitálnej gramotnosti do edukačného procesu na základných a stredných
školách a rozvíja zručnosti a vedomosti pri rozvoji digitálnej kompetencie a gramotnosti, ktoré podporujú
vyššiu úroveň uvažovania a analýz.