Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách BIO

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
on line miestnost: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=710
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
streda, 2. december 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 2. december 2020 - 16:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností
procesu podpory využívania pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky v nadväznosti na
environmentálne témy a prírodovednú gramotnosť.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je zameraný na prezentáciu odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti
vybraných možností procesu podpory využívania pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky a
výmeny skúseností medzi účastníkmi. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
biológia
ekológia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:45 - 14:00 Prezentácia účastníkov
14:00 - 15:30 Možnosti procesu implementácie pracovných listov do vyučovania biológie v nadväznosti na environmentálne témy                                              a prírodovednú gramotnosť
15:30 - 15:45 Prestávka
15:45 - 16:30 Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov z webinára do vlastnej edukačnej praxe 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ