Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia pre absolventov funkčného vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z.

Číslo akreditácie: 
9/2020 - FV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
TUREK IVAN. 2015.Škola a kvalita. Bratislava, Wolters Kluwer s.r.o. ISBN 978-80-8168-221-6
ALBERT ALEXANDER. 2006. Metódy a techniky sebahodnotenia. Bratislava, MPC. ISBN 978-80-8052-254-5
Národný projekt ŠŠI: Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy. Manuál sebahodnotenia. Model sebahodnotenia. Dodatok – Kritéria kvality a nástroje sebahodnotenia. 2015. Bratislava, ŠŠI. ISBN 978-80-971114-0-3.
https://www.ssiba.sk/default.aspx?text=g&id=25&lang=sk
Zdroje - publikácie: 
Rozhodnutie o schválení: