Súčasné trendy vo výučbe prierezového učiva ochrany života a zdravia v základnej škole a v strednej škole ISCED 1, 2, 3

Metodicky a prakticky priptaviť pedagogických zamestnancov pre organizáciu a riedenia didaktických hier, účelového cvičenia, kurzu na ochranu života a zdravia a cvičenia CO v škole - ISCED 1,2,3

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
721/2012 - KV