TEACH UP – Učme sa

Primárne karty

logotyp1.png   logotyp2.png    

 

   3. TEACH UP – Učme sa

Koordinátor projektu:

European Schoolnet (Európska školská sieť) EUN PARTNERSHIP AISBL so sídlom v Belgicku. Európska školská sieť je konzorcium, ktoré zastrešuje 31 ministerstiev školstva v rámci Európy.

Cieľ projektu:

Zámerom projektu je podporiť pregraduálnu prípravu učiteľov (z ang.ITE) a profesijný rozvoj učiteľov (z ang.CPD) v oblasti inovatívneho využívania IKT v edukačnom procese. Projekt TEACH UP predkladaný EUN nadväzuje na úspešne zrealizovaný projekt „EUN Academy“.

Do projektu je zapojených 17 inštitúcií, a to 6 ministerstiev školstva (Rakúsko, Portugalsko, Turecko, Malta, Španielsko, Maďarsko) a 11 nominovaných agentúr ministerstiev školstva.

Prvé projektové stretnutie:

Prvé projektové stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 29. – 30. 3. 2017 v Bruseli. Hlavným cieľom bolo predstavenie a spoznanie všetkých projektových partnerov, diskusia o hlavných cieľoch projektu a spresnenie harmonogramu činností projektu.

Finančný manažér projektu v krátkosti načrtol rozpočet pre každú zapojenú krajinu a administratívne úlohy.

Odsúhlasenie pripraveného dotazníka – vstupný bod do projektu – dohodnúť stratégiu celého projektu.

Plán činností na prvých 6 mesiacov, plán ďalších partnerských stretnutí.

Prezentácia online vzdelávacieho systému MOOC a prehliadka triedy budúcnosti (future classroom).

   

 

 

Prvá fáza projektu:

Oslovenie ITE (inštitúcie venujúce sa pregraduálnemu vzdelávaniu budúcich učiteľov) a CPD (inštitúcie poskytujúce kontinuálne vzdelávanie učiteľov) k spolupráci pri vyplnení dotazníka, ktorý nám bol zaslaný koordinátorom projektu z Bruselu. V spolupráci s našou partnerskou univerzitou v Žiline sme oslovovali inštitúcie a následne odovzdali koordinátorovi projektu tzv. mailing list (zoznam inštitúcií poskytujúcich pregraduálne vzdelávanie budúcich učiteľov a inštitúcií poskytujúcich kontinuálne vzdelávanie). V tejto fáze projektu sme k spolupráci prizvali aj naše regionálne a detašované pracoviská, prostredníctvom ktorých sme oslovili inštitúcie poskytujúce ITE alebo CPD v ich regióne.  

Druhé projektové stretnutie: ďalšie projektové stretnutie je plánované v dňoch 22. – 23. júna 2017 v Bruseli.

Predmetom stretnutia bolo vyhodnotenie výsledkov dotazníka, ktorý každá krajina realizovala na svojom území (dotazník bol jednotne zasielaný koordinátorom projektu z Bruselu po odsúhlasení všetkými partnerskými krajinami).

Oboznámenie projektových partnerov s ďalšími projektovými aktivitami, pokyny a termíny na zaslanie potrebných dokladov.

 

Príprava Country Dialogue Lab 2017

Country Dialogue Labs sú jednodňové pracovné semináre na národnej úrovni, ktoré vedie projektový tím TEACH UP. Country Dialogue Labs je príležitosť na spoluprácu a zdieľanie vedomostí medzi ITE a CPD a ďalšími účastníkmi, aby prostredníctvom dialógu za okrúhlym stolom spoločne vytvorili nové možnosti vzdelávania učiteľov. Účastník Country Dialogue Labs sa aktívne zapája do výmeny názorov, poznatkov, živo komunikuje o problematike. Country Dialogue Labs sa týkajú len o výmeny názorov v rámci diskusie, bez prezentácie či prednášok.

 

Čo je účelom Country Dialogue Labs?

Projekt TEACH-UP testuje vplyv on-line tutoringu a mentoringu pre študentov a učiteľov. Tento proces je obohatený práve o semináre Country Dialogue Labs, ktoré prispievajú k politickému experimentovaniu tým, že umožnia skupine zainteresovaných strán, ktoré sa zúčastňujú na počiatočnom vzdelávaní učiteľov (ITE) a nepretržitom profesionálnom rozvoji (CPD), stretnúť sa a zapojiť sa do dialógu o dizajne, implementácii a hodnotení masívneho otvoreného online spoločenstva (Open Online Community – MOOC) pre odborný rozvoj učiteľov.

Projektový tím TEACH UP sa rozhodol rozdeliť prvý Country Dialogue Lab na dve časti: prvá časť sa bude konať dňa 27. 11. 2017 v Banskej Bystrici v budove regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra a druhá časť dňa 30. 11. 2017 v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave.

 

Tretie projektové stretnutie:

Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 13. – 14. decembra 2017 v Bruseli a bolo zamerané na prezentáciu výsledkov partnerských krajín z prvého stretnutia Country Dialogue Labs, ktoré sa konali v Banskej Bystrici a v Bratislave.

Zapojené krajiny si vymenili skúsenosti, informovali sa o výsledkoch, návrhoch a postrehoch, ktoré vyplynuli zo stretnutí. Výsledky a podnety za každú partnerskú krajinu budú zapracované koordinátorom projektu do pripravovaného online vzdelávacieho programu pod názvom MOOCs.

Výsledky za Slovensko prezentovala riaditeľka sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja Metodicko-pedagogického centra, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., spolu s partnermi zo Žilinskej univerzity.

 

Ďalšie aktivity a úlohy na projekte

 

Po treťom projektovom stretnutí sú naplánované ďalšie aktivity na rok 2018. Koordinátorovi projektu v Bruseli boli zaslané zoznamy škôl a učiteľov na území Slovenskej republiky, z ktorých výskumná agentúra IRVAPP (Taliansko), ktorá je jedným z partnerov projektu, vyberie školy, ktoré následne oslovíme na spoluprácu.

 

Ďalším krokom je výber národného koordinátora, ktorý je aj členom projektového tímu a bude zastupovať krajinu na projektových stretnutiach. Národný koordinátor musí byť aktívne zapojený do koordinácie, implementácie a následnej monitorovacej činnosti pri zapojených školách a takisto kontaktný bod pre výskumnú agentúru IRVAPP.   

Stretnutie národných koordinátorov bude v dňoch 21. – 23. 2. 2018 v Bruseli.

Národný koordinátor za Slovensko je Ing. Vladimír Laššák.

 

Na vybranej vzorke CPD a ITE (učitelia a študenti učiteľstva) budú testované online vzdelávacie kurzy MOOCs, ktoré budú poskytnuté v 10 jazykových mutáciách.

 

Následne bude prebiehať masívny zber dát, analýza, budú sa spracovávať správy, ktoré budú priebežne zasielané do Bruselu koordinátorovi projektu.

 

Príprava druhého Country Dialogue Lab 2018.