Vzdelávanie

Vzdelávacie aktivity reflektujú aktuálne potreby škôl a školských zariadení vychádzajúce zo zistení medzinárodného merania TALIS 2018, NPRVV SR, požiadaviek vyplývajúcich z rôznorodosti a nadväzujúceho inkluzívneho vzdelávania, situácie súvisiacej s prerušením vzdelávania v školách v dôsledku ochorenia COVID-19 a aktuálnych problémov regionálneho školstva. Pre ďalší efektívny rozvoj je potrebné postupné zavádzanie systémových zmien, ktoré zabezpečia zvyšovanie kvality v školách a školských zariadeniach. Pre zvyšovanie kvality je potrebné realizovať vzdelávacie aktivity zamerané na podporu procesov sebahodnotenia a riadenia zmien v školách, budovania kultúry školy, ako učiacej sa organizácie, ktorá  využíva metodické orgány a metódy vedenia a rozvoja zamestnancov na zvyšovanie kvality a podporu inkluzívneho vzdelávania v školách. Zavádzanie zmien v školách a školských zariadeniach podporí tiež vzdelávanie školských tímov a celých školských kolektívov priamo v školách, ktoré sa bude v projekte realizovať podľa požiadaviek konkrétnych škôl a školských zariadení a možností prijímateľa NFP. Ak nenastane mimoriadna situácia súvisiaca s plošným prerušením vzdelávania, najmenej ⅓ vzdelávacích aktivít sa uskutoční v školách a školských zariadeniach.

Hlavným procesom v školách je výchovno-vzdelávací proces, a preto je nevyhnutné realizovať vzdelávania podporujúce zmeny vyučovacích stratégií a prístupov pedagogických a odborných zamestnancov. Tieto zahŕňajú pedagogickú diagnostiku žiakov a detí, ktorú ŠŠI, ako aj MPC identifikovali ako nedostatočne rozvinutú kompetenciu PZ. Navrhované programy vzdelávania zamerané na personalizované vyučovanie, kooperatívne vyučovanie a formatívne hodnotenie úzko nadväzujú na zistenia z pedagogickej diagnostiky. Sú alternatívou k doteraz používanému neefektívnemu frontálnemu vzdelávaniu založenému na transmisívnom odovzdávaní poznatkov a umožňujú podporu rozvíjania kreativity žiakov.

Na zvýšenie miery inkluzívnosti v školách, vyjadrenej indexom inklúzie, je dôležité realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zborov škôl k problematike budovania inkluzívnej kultúry, politiky a praxe školy. Zo skúseností MPC vyplýva, že vzdelávanie k uvedeným témam a problémom školy očakávajú. Keďže podľa aktuálne platnej legislatívy od 1.9.2019 nie sú v ponuke žiadne schválené vzdelávacie programy, je ich potrebné v rámci projektu znova vytvoriť.

V nadväznosti na niektoré aktuálne problémy regionálneho školstva budú na riešenie krízových situácií v školskom prostredí tímom expertov vytvorené programy inovačného vzdelávania zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov v školskom prostredí, prevenciou a elimináciu prejavov násilia a šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach a ochranu detí a žiakov pred prejavmi akýchkoľvek foriem domáceho násilia, netolerancie, diskriminácie, extrémizmu a pod.

Vzdelávacie aktivity budú realizované v školách a školských zariadeniach a vo vzdelávacích zariadeniach prijímateľa NFP. Po dohode so školou/školami je možné vzdelávanie realizovať vo vzdelávacej skupine pre zamestnancov jednej školy/viacerých škôl. Škola môže prejaviť záujem o realizáciu inovačného vzdelávania priamo v škole. Keďže poskytovatelia inovačného vzdelávania môžu participovať na realizácii aktualizačného vzdelávania je možné, aby sa niektoré obsahy a časti vzdelávacích programov realizovali v rámci aktualizačného vzdelávania priamo v školách, alebo online formou pre školy.

Tvorba vzdelávacích programov chce pružne reagovať na potreby PZ a OZ v súvislosti s krízovým, post-krízovým  a aktuálnym stavom v spoločnosti. V dôsledku toho môže byť aktuálne tematické vymedzenie vzdelávacích programov doplnené, prípadne čiastočne nahradené novými témami, ktoré budú adresne reagovať na výstupy prieskumov učiteľských fór (podaktivita 1.2), tvorbu nových profesijných štandardov (podaktivita 1.1) ako aj potreby PZ a OZ v dôsledku prerušeného školského vyučovania v školách a opätovného návratu žiakov do škôl (podaktivita 1.3).

Cieľovou skupinou všetkých vytvorených a realizovaných programov vzdelávania budú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci podľa § 19 a § 23 a vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní zamestnanci škôl a školských zariadení podľa § 36 až 39 zákona č. 138/2019 Z. z. V schválenom dokumente každého programu vzdelávania bude cieľová skupina účastníkov bližšie určená a presne špecifikovaná podľa jeho tematického zamerania.

Celkový rozsah programov inovačného vzdelávania sa bude pohybovať v rozpätí 25 - 75 hod., priemerne 40 hod. Rozsah každého programu inovačného vzdelávania bude presne určený v schválenom znení programu. Vzdelávanie bude realizované kombinovanou formou (prezenčne, vrátane online foriem a dištančne). Z celkového rozsahu prezenčného vzdelávania bude realizovaných minimálne 50 % hodín prezenčnou formou v učebni alebo on-line formou. Dištančná forma bude v programoch vzdelávania predstavovať maximálne 50 % ich schváleného rozsahu, pokiaľ zákon nestanovuje inak.

Vzdelávacie aktivity budú realizované prezenčnou formou v učebni, on-line formou a tiež kombináciou obidvoch uvedených foriem. Toto riešenie zabezpečí vysokú flexibilitu prijímateľa projektu pri reakcii na meniace sa vonkajšie podmienky a okolnosti (napr. COVID-19), časové a dopravné možnosti a požiadavky účastníkov vzdelávania. Pokiaľ nastanú skutočnosti, ktoré neumožnia prijímateľovi realizovať prezenčnú formu vzdelávania, táto bude nahradená alebo doplnená online formou. V prípade požiadavky účastníkov vo vzdelávacej skupine, ktorá je nehomogénna, účastníci sú geograficky veľmi vzdialení a rozptýlení po území krajiny, charakter, plánované metódy a postupy vzdelávania to umožnia, bude vzdelávanie, vrátane jeho ukončovania, realizované prednostne online formou. O realizácii, pomere a zmene pomeru prezenčnej a online formy vzdelávania rozhodne na návrh vedúceho vzdelávacej skupiny príslušný vedúci zamestnanec RP/DP MPC, regionálny odborný riešiteľ podaktivity 1.2 (ROR 1.2) v spolupráci s garantom VP. Uvedená možnosť nemení schválený rozsah a plnenie dištančnej formy vzdelávania. 

Každý účastník vzdelávacích aktivít projektu, vrátane vzdelávacích aktivít, ktoré prebehnú online formou, bude identifikovaný prostredníctvom jeho registrácie a prihlásenia sa na vzdelávanie. Bude vedený v evidencii v CIS (Centrálny informačný systém MPC), ako prihlásený účastník v príslušnom vzdelávacom programe.

Ukončenie vzdelávania a podmienky ukončenia vzdelávania budú stanovené pre každý program vzdelávania. Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa podľa § 56 zákona prezenčnou alebo online formou. K záverečným prezentáciám môžu lektori poskytnúť konzultácie v rozsahu upravenom interným predpisom.

 

Tvorcovia programov vzdelávania a učebných zdrojov

Každý program vzdelávania a príslušnú sadu učebných zdrojov vytvoria interní učitelia pre profesijný rozvoj (tvorcovia PV a učebných zdrojov)  s odbornou konzultáciou  externého zamestnanca na DoVP/DoPČ na pozícii konzultant obsahu PV a UZ.

Pri tvorbe PV môžu participovať aj nominovaní zástupcovia priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR, MŠVVaŠ SR, zástupcov vysokých škôl a neziskových organizácií. Konzultanti obsahu PV a učebných zdrojov budú predovšetkým PZ a OZ zo škôl a školských zariadení, vysokoškolskí učitelia, experti – zamestnanci štátnej a verejnej správy a zamestnanci neziskových organizácií pôsobiaci a vzdelávajúci v oblastiach zamerania príslušného vzdelávacieho programu.

Ku každému programu vzdelávania bude vytvorená samostatná sada učebných zdrojov, ktorú vytvoria/spracujú interní zamestnanci MPC. Pre každý program vzdelávania bude vytvorená jedna sada učebných zdrojov zahrňujúca: príručku pre lektora, príručku (publikáciu) pre účastníkov a pracovné materiály pre účastníkov. Jazykový a grafický redaktor spracuje jazykovú (gramatickú a štylistickú) korektúru a grafickú úpravu učebných zdrojov. Učebné zdroje budú vytvorené a publikované výhradne v elektronickej forme prostredníctvom web stránky projektu a CIS MPC.

Hodnotenie programov vzdelávania

Každý program vzdelávania a príslušnú sadu učebných zdrojov posúda dvaja nezávislí hodnotitelia PV a UZ – externí experti. Na základe posudkov hodnotiteľov budú programy vzdelávania a učebné zdroje upravené a doplnené o akceptované pripomienky.

Odborné garantovanie programov vzdelávania

Odbornými garantmi programov vzdelávania budú učitelia profesijného rozvoja spĺňajúci určené kvalifikačné a normatívne požiadavky. Žiadosť o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania a kvalifikačného vzdelávania doplňujúceho pedagogického štúdia predloží žiadateľ MŠVVaŠ SR.

Vzdelávacie aktivity k  programom vzdelávania

Vzdelávania v programoch vzdelávania sa zúčastnia pedagogickí a odborní zamestnanci a vedúci pedagogickí a odborní zamestnanci na základe prejaveného záujmu formou riadneho vyplnenia prihlášky v CIS MPC a doručením písomnej prihlášky na príslušné regionálne alebo detašované pracovisko prijímateľa projektu. Pri podpore zavádzania systémových zmien v školách a školských zariadeniach bude MPC preferovať vzdelávanie školských tímov a kolektívov priamo v školách a školských zariadeniach podľa možností a záujmu účastníkov. Vzdelávanie vo vybraných vzdelávacích programoch, budú zabezpečovať aj experti z radov vysokoškolských učiteľov, priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR, MŠVVaŠ SR a neziskových organizácií v spolupráci s učiteľmi profesijného rozvoja.

Ukončovanie vzdelávacích programov

Všetky vzdelávacie programy budú ukončované predpísanou formou vymedzenou zákonom č. 138/2019 Z. z, vyhláškou č. 361/2020 o vzdelávaní v profesijnom rozvoji a v zmysle požiadaviek na ukončovanie uvedených v príslušnom programe vzdelávania.

.