Profesijné štandardy

Revízia a inovácia profesijných štandardov

 

Cieľom podaktivity 1.1 je revidovať, inovovať a vytvoriť nové profesijné štandardy - v súlade s aktuálne platnou legislatívou, súčasným vedeckým poznaním a odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Zámerom revízie a inovácie profesijných štandardov je zefektívniť proces profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) predovšetkým cez jednoznačné vymedzenie kompetencií v jednotlivých kariérových stupňoch a tvorbu a následné posudzovanie atestačných portfólií PZ a OZ.

 

Výsledkom revízie a inovácie profesijných štandardov budú inovované a nové profesijné štandardy s reakciou na platnú legislatívu a súčasnú situáciu v školstve a vzdelávaní, ktoré budú slúžiť ako:

 

  • východiskový a komplementárny materiál v procese zvyšovania kvality v školách podporou procesov riadenia zmien,
  • východiskový a komplementárny materiál pre tvorbu, inováciu/aktualizáciu vzdelávacích programov a učebných zdrojov, ktoré tak budú reflektovať požiadavky súčasnej pedagogickej praxe,
  • východiskový dokument v procese adaptačného vzdelávania začínajúcich PZ/OZ,
  • východiskový dokument pri koncipovaní osobného plánu profesijného rozvoja PZ/OZ,
  • dokument, ktorý zefektívni tvorbu a hodnotenie atestačných portfólií, ktoré sú súčasťou profesijného rozvoja a kariérového rastu PZ a OZ.

 

Realizácia podaktivity 1.1 je naplávaná na obdobie 35 mesiacov, od 2/2020 do 12/2022.

 

Zúčastnení odborníci:

  • členovia expertnej skupiny (interní a externí odborníci)
  • členovia pracovných skupín (interní a externí odborníci)
  • posudzovatelia novovytvorených profesijných štandardov (externí odborníci)