Prieskumy

Prieskumy zahrňujú priebežné zisťovania aktuálnych potrieb a požiadaviek týkajúcich sa profesijného rozvoja PZ a OZ. Prieskumy budú snímať potreby a požiadavky PZ a OZ, škôl a školských zariadení v súvislosti s aktuálne sa meniacou situáciou vo vzdelávacom systéme, napr. realizácia učenia detí na diaľku v súvislosti v pandémiou COVID-19, požiadavky na online vzdelávanie učiteľov, požiadavky na vzdelávanie, poradenstvo a konzultácie, ukážky metodických postupov, príkladov dobrých praxí a iné, vo vybraných témach a problémových oblastiach pedagogickej a odbornej praxe.

Prostredníctvom prieskumov bude MPC schopné flexibilne reagovať na meniacu sa situáciu a požiadavky na profesijný rozvoj PZ a OZ (napr. v súvislosti s obmedzeniami a zmenami vo vzdelávacom systéme spôsobenými koronavírusom COVID-19, realizáciou plánovaných reformných krokov vo vzdelávacom systéme a pod.)

Cieľové skupiny prieskumov budú tvorené PZ a OZ, ktorí budú oslovení vytvorenými prieskumnými nástrojmi. Opytovanie môže zahŕňať aj respondentov z radov PZ a OZ zapojených do projektu v rámci konferencií, NOPS, učiteľských fór, vzdelávacích aktivít a pod. Prieskum môže mať regionálne alebo celoslovenské zameranie. V projekte sa uskutoční 10 prieskumov. Prieskumy budú zamerané na cieľové skupiny PZ a OZ - 1. učiteľ materskej školy, 2. učiteľ prvého stupňa základnej školy, 3. učiteľ druhého stupňa základnej školy, 4. učiteľ strednej školy, 5. učiteľ základnej umeleckej školy a učiteľ jazykovej školy, 6. vychovávateľ a pedagogický asistent, 7. majster odbornej výchovy, 8. školský špeciálny pedagóg a všetky kategórie odborných zamestnancov, 9. vedúci pedagogickí a odborní zamestnanci a 10. špecialisti podľa § 36 ods. 1 a 2 zákona. V rámci jedného prieskumu môžu byť zahrnuté viaceré cieľové skupiny PZ a OZ.

Prieskumy budú realizované rôznymi metódami kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania, napr. otvoreným opytovaním jednotlivcov a skupín (interview), opytovaním formou dotazníkov, elektronickými formami opytovania, opytovaním prostredníctvom fokusových skupín (focus groups) a pod. Každý prieskum musí spĺňať požiadavky relevantnosti, reprezentatívnosti vzorky vo vzťahu k cieľovej skupine, validity a reliability v rámci zvolenej metodológia (metódy, nástroje a postupy) zisťovania.

Zistenia budú prezentované formou správy z prieskumu aktuálnych potrieb a požiadaviek PZ a OZ (ďalej len prieskumná správa). Prieskumnú správu spracujú zapojení učitelia profesijného rozvoja (analytici – interní experti) a externí zamestnanci (analytici – externí experti). Správa z prieskumu bude minimálne obsahovať:

 • zámer prieskumu a ciele zisťovania,
 • opis metodiky, metodológie (spôsob zisťovania) a použitých nástrojov a postupov zisťovania,
 • charakteristiku vzorky opytovaných (cieľová skupina), termínu a miesta realizácie opytovania,
 • opis a interpretácia zistení z opytovania,
 • návrhy a odporúčania vyplývajúce z prieskumu pre realizáciu projektu a činnosť prijímateľa NFP,
 • prílohy (ukážky nástrojov, grafy a pod.).

 

Zistenia z prieskumných správ budú tvoriť východisko pre:

 • činnosť fór učiteľov a zameranie ich stretnutí počas realizácie a po skončení projektu,
 • zameranie výziev na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností (NOPS),
 • aktualizáciu a adaptáciu obsahu a realizácie vzdelávacích programov vytvorených a realizovaných v projekte,
 • návrhy nových vzdelávacích programov vytvorených a realizovaných v priebehu a po skončení projektu,
 • návrhy tém  a vystúpení v rámci odborných podujatí realizovaných formou konferencií a webinárov,
 • zameranie poradenstva a konzultácií realizovaných v rámci projektu.

.