Poradenstvo

Poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom

Pedagogickí a odborní zamestnanci, vedúci pedagogickí a odborní zamestnanci riešia v školách a školských zariadeniach mnoho nových problémov a výziev, ktoré vyplynuli z dlhodobých, ako aj aktuálnych zmien v systéme regionálneho školstva. Významné zmeny, ktoré sa premietajú do činnosti škôl a školských zariadení súvisia so zmenami, ktoré priniesol zákon č. 138/2019 Z. z., predovšetkým v oblasti profesijného rozvoja a atestácií, ako aj potreba riešenia problémov súvisiacich s elimináciou dopadov spojených s prerušením vzdelávania v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Z doterajších skúseností a komunikácie so školami a školskými zariadeniami sme zistili, že školy a školské zariadenia očakávajú:

 • poradenstvo a usmerňovanie týkajúce sa profesijného rozvoja PZ a OZ vo vzťahu k aplikácii novej legislatívy (zákon č. 138/2019 Z. z. a vyhláška 361/2020 Z. z.).,
 • poradenstvo k novému procesu atestácií a profesijného rozvoja PZ a OZ,
 • poradenstvo a konzultácie k plánovaniu a realizácii profesijného rozvoja a zabezpečeniu aktualizačného vzdelávania v školách a školských zariadeniach,
 • poradenstvo a podporu pri zavádzaní zmien,
 • poradenstvo a podporu pri zmenách kultúry a zavádzaní a budovaní inkluzívnej kultúry v školách (zavedenie inkluzívneho konceptu vzdelávania a budovanie inkluzívnej školy),
 • poradenstvo a podporu pri využívaní dištančného vzdelávania,
 • poradenstvo pri práci so žiakmi so ŠVVP a iné.

 

Mnohé situácie a problémy v opísaných oblastiach si vyžadujú podrobnejšie preskúmanie, presnejšiu diagnostiku, hlbšie a náročnejšie analytické zisťovania, ktoré školy nie sú schopné samostatne realizovať z dôvodu nedostatku času, personálnej nepripravenosti alebo metodologickej nedostatočnosti. V rámci projektu plánujeme poskytovať školám a školským zariadeniam poradenstvo v oblastiach zvyšovania kvality VVP, riadenia zmien v školách a školských zariadeniach, riadenia profesijného rozvoja PZ a OZ a riešenia nových výziev spojených so zastavením vyučovania z dôvodu COVID-19 a eliminácii jeho dôsledkov.

Zameranie poradenstva

Poradenstvom, pre účely riešenia tohto projektu, budeme rozumieť plánovitú, systematickú a cieľavedomú poradenskú činnosť spočívajúcu v identifikácii východiskovej situácie v škole a školskom zariadení (poradenského problému), jeho analýze, návrhu a prerokovaniu riešení, pomoci pri implementácii riešení do edukačnej a riadiacej praxe a vyhodnotenia účelnosti, účinnosti, efektívnosti poradenstva a jeho procesov a ich aplikovateľnosti v podmienkach školy a školského zariadenia. Poradenstvo bude zamerané na nasledujúce oblasti (typy poradenstva):

 1. Individuálne poradenstvo zamerané na profesijný rozvoj PZ a OZ (na báze 1:1) – poradenstvo bude zahrňovať rozhovory s PZ alebo OZ, štúdium dokumentov, pozorovanie PZ alebo OZ pri výchovno-vzdelávacej činnosti, 360 opytovanie a spätná väzba, odporúčania pre ďalší profesijný rozvoj, poradenstvo pre plánovanie profesijného rozvoja. Výstupom poradenstva bude dokument Odporúčania pre individuálny profesijný rozvoj PZ alebo OZ.
 2. Poradenstvo pre plánovanie profesijného rozvoja školy (poradenstvo pre VPZ a VOZ) – poradenstvo bude zahrňovať identifikáciu rozvojových a vzdelávacích potrieb PZ a OZ, rozhovor s VPZ a VOZ (vedením školy), skupinové rozhovory, opytovanie dotazníkom, prezentáciu zistení, tvorbu odporúčaní pre profesijný rozvoj PZ a OZ školy a spolupráca pri realizácii pri zavádzaní odporúčaných opatrení. Výstupom poradenstva bude dokument Odporúčania pre profesijný rozvoj PZ a OZ v škole, školskom zariadení.
 3. Poradenstvo pri procesoch sebahodnotenia a riadení zmien – poradenstvo bude zamerané na tvorbu, aktualizáciu a realizáciu autoevalvačného plánu školy, školského zariadenia. Bude zahrňovať zhodnotenie súčasného stavu v autoevalvácii, individuálne a skupinové zisťovania, diagnostiku a jej vyhodnotenie a tvorbu návrhov na aktualizáciu autoevalvačného plánu a podporu pri riadení a zavádzaní zmien. Výstupom poradenstva bude dokument Odporúčania pre procesy sebahodnotenia  a realizáciu zmien v škole, školskom zariadení.
 4. Poradenstvo pre budovanie inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia (podpora pre VPZ a VOZ, PZ a OZ) – poradenstvo bude zamerané na podporu zavádzania inkluzívneho vzdelávania, inkluzívnych prístupov a budovanie inkluzívnej kultúry. Bude zahrňovať zhodnotenie súčasného stavu v budovaní inkluzívneho prostredia v školách (index inkluzivity), tvorbu návrhov na zavádzanie inkluzívnych prístupov a budovanie inkluzívnej kultúry v školách a školských zariadeniach. Výstupom poradenstva bude dokument Odporúčania pre budovanie inkluzívnej kultúry v škole, školskom zariadení.
 5. Iné poradenstvo pre PZ a OZ, VPZ a VOZ (podľa dohody so školou, školským zariadením) – poradenstvo špecificky navrhnuté podľa požiadaviek školy, školského zariadenia zamerané, napr. na elimináciu dopadov pandémie COVID-19, úprava plánov vzdelávania v školskom roku 2020/2021 a 2021/2022, budovanie kultúry efektívnej, kvalitnej, učiacej sa školy, školského zariadenia a iné témy podľa identifikovaných potrieb. Poradenstvo bude zahrňovať identifikáciu vstupných požiadaviek a potrieb, návrh, realizáciu a vyhodnotenie poradenského projektu.

Výstupom poradenstva bude dokument Správa o realizácii a vyhodnotení poradenského projektu v škole, školskom zariadení.

Uvedené typy poradenstva budú v priebehu realizácie projektu bližšie upravené, jednotlivé typy poradenstva budú unifikované a štandardizované podľa doterajších skúseností a skúseností získaných počas realizácie projektu. Ochrana individuálnych údajov o PZ a OZ, VPZ a VOZ a údajov o školách a školských zariadeniach, ktoré budú získané a spracovávané v rámci poradenstva sa bude riadiť podľa legislatívnych pravidiel upravujúcich GDPR, interných predpisov MPC a bude nastavená v internom riadiacom dokumente projektu.

Poradenstvo sa bude realizovať priamo v školách a školských zariadeniach, ktoré o to prostredníctvom národného projektu požiadajú. Poradenstvo bude poskytované vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom a pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení. Počet zamestnancov školy, školského zariadenia zapojených do poradenstva bude špecifikovaný pre zahájením poradenstva. Poradenstvo bude realizované v priebehu realizácie projektu. Bude realizované počas pracovných dní a riadneho pracovného času zamestnancov školy, školského zariadenia.

Postup a metódy poradenstva

Poradenstvo bude realizované formou interných poradenských projektov, ktoré budú realizované v rámci projektu. Bude nadväzovať na zistenia vyplývajúce z realizovaných vzdelávacích aktivít vo vzdelávacích programoch vytvorených v projekte, prieskumných a zisťovacích aktivít, webinárov a učiteľských fór a aktuálnych potrieb a požiadaviek škôl a školských zariadení.

Konkrétny postup a metódy poradenstva budú vymedzené v poradenskom projekte. Rámcový postup poradenstva bude zahrňovať nasledujúce činnosti:

 • Ponuka poradenstva - podľa aktuálneho záujmu a kapacít poradenskej činnosti RP/DP MPC a externých personálnych kapacít. Ponuka poradenstva bude zverejňovaná prostredníctvom web stránky projektu a web stránky MPC.
 • Žiadosť o poradenstvo – zaslanie požiadavky na poradenstvo školou alebo školským zariadením s vymedzením typu a predmetu poradenstva a rámcovým určením jeho rozsahu a časového rámca.
 • Posúdenie žiadosti o poradenstvo - zo strany RP/DP MPC, HOR 1.2 a projektového manažéra a rozhodnutie o poradenskom projekte a jeho rámci,
 • Spracovanie projektu poradenstva – s uvedením opisu predmetu, cieľov, rozsahu, metód a foriem poradenstva, jeho personálnom zabezpečení, harmonogramu a plánovaných výstupoch poradenstva.
 • Schválenie poradenstva -  schválenie predloženého interného poradenského projektu vedúcim zamestnancom RP/DP MPC, HOR 1.2 a  projektový manažérom,
 • Realizácia poradenstva – podľa navrhnutých metód a foriem, postupov a harmonogramu poradenstva.
 • Vyhodnotenie poradenstva – s ohľadom na naplnenie projektu poradenstva a dosiahnuté výstupy a výsledky poradenstva.

Poradenstvo bude realizované rôznymi kvalitatívnymi a kvantitatívnymi metódami a technikami zahrňujúcimi individuálny poradenský rozhovor, skupinové rozhovory, pedagogické pozorovanie počas edukačných aktivít PZ v triede (vzdelávanej/výchovnej skupine) a odborných aktivít OZ, peer-review prístupy (poskytovanie spätnej väzby PZ na základe poradenských zistení a vykonaného pozorovania), opytovanie prostredníctvom ankiet a dotazníkov, vyhodnotenie zistení, vrátane štatistických metód.

Realizácia poradenskej činnosti v školách

Činnosť poradcov bude vykonávaná poradcami v školách - internými zamestnancami prijímateľa učiteľmi profesijného rozvoja v rámci riadneho pracovného času v zmysle Zákonníka práce (refundácia výdavkov interných zamestnancov) a poradcami v školách - externých expertov. Poradenské tímy môžu byť zložené z interných zamestnancov MPC, učiteľov profesijného rozvoja (UPR) a externých zamestnancov (vybraní externí zamestnanci, špecialisti na vybranú problematiku). Poradenský tím má vedúceho tímu, ktorý riadi činnosť poradenského tímu a zodpovedá za realizáciu poradenskej činnosti. Externí zamestnanci v poradenskom tíme, ktorí sú odmeňovaní z prostriedkov projektu, nemôžu byť zamestnanci školy a školského zariadenia v prospech ktorého, ktorej sa poradenstvo vykonáva.

.