Konferencie

Konferencie zamerané na výmenu najlepších skúseností

V rámci podaktivity budú v projekte realizované 4 konferencie – 3 regionálne konferencie a 1 národná konferencia pre PZ a OZ. Všetky konferencie budú zamerané na prezentovanie ukážok najlepších zahraničných a domácich skúsenosti zameraných na zvyšovanie kvality procesov v školách a školských zariadeniach a ich efektívne riadenie v súlade s potrebami 21. storočia.

Konferencie budú organizované na národnej (celoslovenskej) a regionálnej úrovni v rámci regionálnych pracovísk MPC. Vybraní PZ a OZ, v prevažnej miere tvorcovia NOPS, budú na národnej a regionálnych konferenciách rôznymi formami prezentovať svoje najlepšie pedagogické a odborné skúsenosti. Prezentácie sa uskutočnia formou krátkych plenárnych prezentácií s projekciou, formou statických prezentácií, vizualizácií formou posterov a pod. K prezentovaným NOPS budú zrealizované workshopy s panelovými diskusiami, diskusie v menších ohniskových skupinách, posterové diskusie a pod. Konferencií sa zúčastnia PZ a OZ škôl a školských zariadení z celého Slovenska.

Účelom konferencií bude prezentácia aktuálnych zistení a odporúčaní z medzinárodných a domácich meraní (napr. TALIS, PISA, TIMSS, PIRLS, Testovanie 5 a Testovanie 9 a iných), medzinárodných príkladov dobrej  praxe a výmena najlepších pedagogických a odborných skúseností (NOPS), ktoré budú vytvorené v rámci projektu a najlepších príkladov dobrej praxe PZ a OZ zo škôl a školských zariadení.

Všetci účastníci konferencie si spoločne vypočujú plenárne príspevky prednášajúcich. Následne budú účastníci domácich konferencií rozdelení do pracovných skupín (workshopov). V menších pracovných skupinách budú v rámci panelových diskusií diskutovať na prezentované témy. V ďalšej časti konferenčného dňa sa účastníci rozdelia do menších ohniskových skupín, kde budú diskutovať v rámci riadených diskusií (focus groups). Diskusia bude zameraná na vybrané špecifické aspekty prezentovaných tém. Diskusné skupiny budú zamerané na výmenu skúseností účastníkov a návrhy vhodných intervencií na zvyšovanie kvality procesov v rôznorodom prostredí slovenských škôl a školských zariadení.

Na konci konferenčného dňa sa v rámci záverečného plenárneho stretnutia sformulujú kľúčové závery, ktoré vyplynuli z čiastkových plenárnych a skupinových diskusií účastníkov konferencie s prednášajúcimi, moderátormi a spracovateľmi NOPS.

Pre účastníkov konferencie bude z prostriedkov projektu zabezpečený odborný program, stravovanie, pracovné a propagačné materiály.

Výstupy z konferencií budú zverejnené na web stránke národného projektu a web stránke MPC. Budú slúžiť ako zdroje informácií, inšpirácií a podnetov pre vedúcich zamestnancov, PZ a OZ škôl a školských zariadení pri iniciovaní zmien a zvyšovaní kvality riadiacich procesov a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach.