Prírodné vedy inovačne

Prírodovedné vzdelávanie je v súčasnosti neoddeliteľnou zložkou komplexného vyučovacieho procesu. Podľa posledných publikovaných výskumov záujem žiakov o prírodovedné predmety klesá. Výsledky týchto výskumov potvrdzujú aj závery expertnej pracovnej skupiny zostavenej Európskou komisiou, ktorá za hlavnú príčinu klesajúceho záujmu považuje spôsob výučby prírodovedných predmetov na školách. Zmenu výučby, prestavbu obsahu, inováciu metód a foriem edukácie, využitie moderných technológií prezentuje T. Lengyelfalusy (2004) ako cestu na zlepšenie tohto stavu. Prírodovedné vzdelávanie by malo byť zamerané predovšetkým na aktívnu konštrukciu poznania, na kultiváciu myslenia a schopnosť žiaka argumentovať zistené a overované hypotézy. Požiadavka vzdelávacieho programu vyplýva z potreby získať kompetencie pre vzbudenie u žiakov záujem o prírodu a učenie toho ako poznávať a skúmať prírodu. Cieľom vzdelávania je získať schopnosť rozvíjať prírodovednú gramotnosť v prírodovedných predmetoch, ktorá je jeho podstatným výsledkom.
V snahe čo najlepšie realizovať výchovno-vzdelávacie ciele prírodných vied, predovšetkým s prihliadnutím na rozvoj kompetencií, gramotnosti a spôsobilosti pedagogickej práce, je potrebné, aby bol pre žiakov vytvorený priestor a dostatok príležitostí riešiť tvorivé, projektové a výskumné úlohy. Úlohy špecificky konštruované s cieľom čeliť výzvam reformovaného vzdelávania majú potenciál zvýšiť úspešnosť žiakov v praktickom živote a v kontexte medzinárodných meraní zlepšiť ich výkony v riešení úloh na prírodovednú gramotnosť.
Požiadavka vzdelávacieho programu vyplýva aj zo štátneho vzdelávacieho programu, ktorý zdôrazňuje potrebu rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám a prírodovedné poznatky interpretuje ako neoddeliteľnú a nezastupiteľnú súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.

Číslo akreditácie: 
1615/2015 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: