Porozumenie vzťahom v rámci vety a medzi vetami

Porozumenie vzťahom v rámci vety a medzi vetami

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Porozumenie vzťahom v rámci vety a medzi vetami

Cieľová skupina: jazyková úroveň B1 a vyššie

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia- anglický jazyk

Kľúčové kompetencie:

kompetencia k celoživotnému učeniu sa

  • uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
  • dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

  • uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení
  • je otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov

Hlavný cieľ:

  • preukázať vzťahy v rámci vety a medzi vetami (gramatickú a lexikálnu kohéziu)

 

Špecifické ciele:

  • priradiť zámená vytlačené kurzívou k výrazom, ku ktorým sa vzťahujú

          

 

Prostredie: trieda, domáce prostredie

Forma a počty: samostatná práca, práca vo dvojici

Trvanie: 15 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Krátka motivačná inšpirácia je zameraná na rozvíjanie zručnosti čítania s porozumením v anglickom jazyku vhodná aj na prácu v domácom prostredí.  Prezentovaná vzdelávacia aktivita  je orientovaná na  pochopenie vzťahov v rámci vety a viet cez lexikálne kohézne prostriedky a cez gramatické kohézne prostriedky.

Potrebný materiál: pracovný list v prílohe

Opis postupu realizácie:

Edukačná aktivita má podrobne opísaný postup pre učiteľa aj pre žiaka a je veľmi dobre využiteľná aj na domácu prácu žiakov.

 

Poznámky pre učiteľa:

Prezentovaný typ úloh sa dá dobre adaptovať na rôzne texty aj pre nižšie jazykové úrovne žiakov.

Autor/Zdroj: Mgr. Mária Marciová, učiteľka profesijného rozvoja, pracovisko RP MPC Prešov

Ďalšie zdroje: Marciová, M.: Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku, ISBN:

978-80-8052-364-0

Richard R. Day, Editor: New Ways in Teaching Reading, ISBN 0-939791-45-5

Prílohy na stiahnutie:

Text: The Idea of Evolution.