učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

x

Aktuálne: 

Cieľom seminára je oboznámiť učiteľov predprimárneho vzdelávania s možnosťami využitia IKT v edukácii a poskytnúť im návod na vytvorenie interaktívnych aktivít v programe Hot potatoes.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 2. máj 2019 - 12:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 2. máj 2019 - 15:00

Cieľom odborného seminára je oboznámiť učiteľov predprimárneho vzdelávania s možnosťami využitia IKT v edukácii a poskytnúť im návod na vytvorenie interaktívnych úloh v programe Hot potatoes.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 1. apríl 2019 - 12:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 1. apríl 2019 - 15:00

Cieľom odborného seminára je oboznámiť učiteľov predprimárneho vzdelávania s možnosťami využitia IKT v edukácii a poskytnúť im návod na vytvorenie interaktívnych úloh v programe Hot potatoes.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 1. apríl 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 1. apríl 2019 - 11:00

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.

Cieľom odborného seminára je pohľad na vývin 2 - 6-ročného dieťaťa v kontexte zmien v súčasnej spoločnosti. Aby dieťa bolo šťastné a spokojné a mohlo realizovať svoje predpoklady,  musí sa cítiť bezpečne.  Musí vedieť, že je súčasťou sveta a svetu aj rozumieť. Bezpečnosť a zmysluplnosť zažíva predovšetkým prostredníctvom uspokojovania  základných vývinových potrieb v rodine, neskôr v kontakte s inými ľuďmi. Potrebuje miesto, kam patrí, podporu, starostlivosť, ochranu. To je niečo,  čo sa nemení. Dieťa stále potrebuje rodinu - ale ako vyzerá dnešná rodina? Ako plní svoje funkcie  a napĺňa základné potreby?  Akú rolu hrá v živote dnešných detí materská škola? Dokáže dať dnešným deťom pocit istoty a zmysluplnosti  a dostatočne ich pripraviť do ďalšieho života? Nad týmito otázkami sa budeme zamýšľať  a ponúkať postrehy z vlastnej práce - z  pohľadu odborníka v  pedagogicko-psychologickej poradni. 

 

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 9. máj 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 9. máj 2019 - 11:00

Po úspešnej predvianočnej kreatívnej dielne  na základe Vašich požiadaviek organizujeme jarnú kreatívnu dielňu pre učiteľov ZŠ, MŠ a vychovávateľov ŠKD a ŠI.

Cieľom podujatia je praktické vyskúšanie nových techník a produktov z oblasti kreatívnej techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD, ŠI alebo v MŠ.

Účastníci podujatia si môžu vyrobiť:

  • Veľkonočné vajíčko zdobené praskajúcou farbou, kamennou pastou a samotvrdnúcou hmotou.
  • Sliepočku z filcu - zdobenie farbou na textil
  • Srdiečkový odkazovač ku Dňu matiek -  zdobenie servítkovou technikou a praskajúcim gelom

 

Lektorka kreatívnej dielne:  Judit Göbő (Mira Office Levice) 

Výdavky na použité materiály hradia účastníci kreatívnej dielne vo výške 7€ lektorke Mira Office na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 16:30

Po úspešnej predvianočnej kreatívnej dielne  na základe Vašich požiadaviek organizujeme jarnú kreatívnu dielňu pre učiteľov ZŠ, MŠ a vychovávateľov ŠKD a ŠI.

Cieľom podujatia je praktické vyskúšanie nových techník a produktov z oblasti kreatívnej techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD, ŠI alebo v MŠ.

Účastníci podujatia si môžu vyrobiť:

  • Veľkonočné vajíčko zdobené praskajúcou farbou, kamennou pastou a samotvrdnúcou hmotou.
  • Sliepočku z filcu - zdobenie farbou na textil
  • Srdiečkový odkazovač ku Dňu matiek -  zdobenie servítkovou technikou a praskajúcim gelom

 

Lektorka kreatívnej dielne:  Judit Göbő (Mira Office Levice) 

Výdavky na použité materiály hradia účastníci kreatívnej dielne vo výške 7€ lektorke Mira Office na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 25. marec 2019 - 12:00

Odborný seminár zameraný na atestačný proces prvej atestácie v jazyku národnostných menšín pre učiteľov ZŠ a SŠ s VJM. 

Začiatok podujatia: 
streda, 27. marec 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. marec 2019 - 13:00

 

 

 
Cieľom odborného semniára je poznať možnosti implementácie projektov Slovenského červeného kríža do výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a ich prepojenie na aktuálny Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 28. február 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 28. február 2019 - 12:00

Cieľom podujatia je získať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie, o požiadavkách na formálnu a obsahovú stránku atestačnej práce v podkategórii učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (pre učiteľa materskej školy).

Odborný seminár nenahrádza prípravné atestačné vzdelávanie.

Začiatok podujatia: 
piatok, 5. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 5. apríl 2019 - 12:00

Workshop je zameraný na konkrétne možnosti využitia výstavy Od pôžitku k úzkosti a späť v rámci pedagogického procesu. Výstava prdestavuje výber z tvorby autora súčasného umenia Borisa Sirku. Cieľom podujatia je zoznámiť s možnosťami interpretácie výtvarných diel súčasného umenia a prostredníctvom tvorivých aktivít implementovať ich do edukačného procesu. Cieľovou skupinou workshopu sú učitelia MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ. Lektormi podujatia budú galerijné pedagogičky Východoslovenskej galérie v Košiciach.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 11. apríl 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 11. apríl 2019 - 13:00

Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie, konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce druhej atestácie.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 15:00

Cieľom odborného seminára je rozšíriť profesijne kompetencie účastníkov seminára v oblasti vývinu reči a poukázať na dôležitosť rozvíjania fonologického uvedomovania, ktoré je dôležitým prekurzorom školskej zrelosti u detí predškolského a mladšieho školského veku.

Začiatok podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 13:00

Účastníci semináru získajú informácie o aktuálnych trendoch v zdravej výžive a nových koncepciách pohybových aktivít pre materské školy. 

Začiatok podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 13:00

Cieľom seminára je informovať o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie.

Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu lubica.koreckova@mpc-edu.sk. 

O prípadnom prekročení kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred konaním seminára.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 15:00

Počas workshopu si učitelia a vychovávatelia  môžu vyskúšať menej známe materiály a nové techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD alebo v MŠ. (Napr. Zdobenie akrylovej gule; vyhotovenie svietnika pomocou špeciálneho atramentu a krakelovacieho laku atď.)

Téma: Pripravme sa na Vianoce  trošku inak

Prednášajúca: Judit Göbő (MIRA Office, Želiezovce)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

Účastníci platia 7€ na potrebný materiál pracovníčke firmy priamo na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

Začiatok podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 16:30

Počas workshopu si učitelia a vychovávatelia  môžu vyskúšať menej známe materiály a nové techniky, ktoré sú využiteľné na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v ŠKD alebo v MŠ. (Napr. Zdobenie akrylovej gule; vyhotovenie svietnika pomocou špeciálneho atramentu a krakelovacieho laku atď.)

Téma: Pripravme sa na Vianoce  trošku inak

Prednášajúca: Judit Göbő (MIRA Office, Želiezovce)

Vzdelávanie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

Účastníci platia 7€ na potrebný materiál pracovníčke firmy priamo na mieste. (Pripravené produkty budú majetkom účastníka.)

 

Začiatok podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 12:00

DP MPC Komárno organizuje dňa 07. novembra 2018 workshop pre učiteľov materských, základných a stredných škôl pod názvom Duševná hygiena u pedagóga – Stres a zvládacie stratégie. Cieľom workshopu je priblížiť problematiku  stresu a syndrómu vyhorenia v pedagogickej praxi, ako aj prezentovanie stratégií prekonávania stresových situácií. Prednášajúca: PaedDr. Terézia Strédl, PhD.

Začiatok podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 10:30
Koniec podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 14:00

Získanie  presných a odborne správnych informácií  a technických zručností pri práci s digitálnou hračkou Bee-bot a Tangramom a ich implementácia vo výchovno-vzdelávacom  procese:

  • ovládanie digitálnej hračky a možnosti jej využitia
  • metodika tvorby programov a pracovných podložiek pre digitálnu hračku s cieleným nácvikom zručností,
  • význam, využitie a tvorba učebnej pomôcky Tangram, s rešpektovaním stanovených pravidiel
  • ľubovoľné skladanie obrázkov z Tangramu a skladanie v osovej súmernosti

 

 

Začiatok podujatia: 
streda, 21. november 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 21. november 2018 - 12:00

Teoretické informácie o význame  didaktickej pomôcky vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami. Praktické aktivity s pomôckami na rozvoj matematickej gramotnosti detí predškolského veku. Účastník bude poznať význam a využitie didaktickej pomôcky v oblasti Matematika a práca s informáciami v materskej škole.

Začiatok podujatia: 
streda, 21. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 21. november 2018 - 12:00

Prezentovanie metódy tvorivej dramatiky v praxi materských škôl, účastník bude poznať princípy metódy tvorivej dramatiky a jej využiteľnosť v praxi materskej školy.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 10. december 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 10. december 2018 - 12:00

Odborno-metodický seminár zameraný na realizáciu vzdelávacích aktivít na rozvoj koordinačných a kondičných schopností detí v materskej škole.

Seminár je realizovaný pre materské školy  v Svätom Jure a iné materské školy v okrese Pezinok.

Začiatok podujatia: 
utorok, 23. október 2018 - 12:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. október 2018 - 14:45

Odborno-metodický seminár zameraný na realizáciu vzdelávacích aktivít na rozvoj koordinačných a kondičných schopností detí v materskej škole.

Seminár je realizovaný pre materské školy  v Svätom Jure a iné materské školy v okrese Pezinok.

Začiatok podujatia: 
utorok, 23. október 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. október 2018 - 10:45

Cieľom odborného seminára je rozšíriť profesijne kompetencie účastníkov seminára v oblasti vývinu reči a poukázať na dôležitosť rozvíjania fonologického uvedomovania, ktoré je dôležitým prekurzorom školskej zrelosti u detí predškolského a mladšieho školského veku.

Začiatok podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 12:00

Slovenská republika napriek nesporne mnohým pozitívam v oblasti práv detí, vrátane ochrany detí pred násilím, nie je žiaľ žiadnou výnimkou v celosvetovom probléme násilia na deťoch. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako profesionáli pracujúci s deťmi potrebujú mať základný aktuálny prehľad o problematike, aby mohli byť pripravení a nápomocní nielen pri prevencii, ale aj pri včasnej identifikácii prípadného násila páchaného na deťoch.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 11. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 11. október 2018 - 14:00

Odborno-metodický seminár je zameraný na prezentáciu aktivít a konkrétnych telesných cvičení  v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  so zameraním na plnenie vzdelávacích štandardov vo vzdelávacej oblasti  Zdravie a pohyb. Cieľom seminára  je poukázať na špecifiká vzdelávacích aktivít prioritne zameraných na rozvoj koordinačných a kondičných schopností detí, ale aj možnosti nových, inovatívnych prístupov, ktoré  budú smerovať k správnemu motorickému rozvoju detí, ako aj k podpore ich zdravia a zdravého životného štýlu.

Začiatok podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. november 2018 - 11:15

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 a FONO 3 v edukačnej a poradenskej praxi. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov, s deťmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami reči. FONO je multimediálny súbor programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov.

Začiatok podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 15:30

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 a FONO 3 v edukačnej a poradenskej praxi. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov, s deťmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami reči. FONO je multimediálny súbor programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov.

Začiatok podujatia: 
piatok, 12. október 2018 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 12. október 2018 - 15:30

Poskytnúť účastníkom seminára námety na využitie tangramov v predprimárnom vzdelávaní s cieľom rozvoja priestorovej predstavivosti.

Začiatok podujatia: 
utorok, 23. október 2018 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. október 2018 - 13:00

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 v edukačnej a poradenskej praxi.

Začiatok podujatia: 
piatok, 27. apríl 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
piatok, 27. apríl 2018 - 0:00