Často kladené otázky

Časté otázky k projektu POP a POP2

FAQs: 

1. Škola má obsadenú pracovnú pozíciu vychovávateľ (vlastný, „kmeňový“ zamestnanec školy) na 0,5 úväzok. Môže takáto škola zamestnať tohto zamestnanca na 0,5 úväzok na pozícií PA v rámci projektu?

Odpoveď: Škola môže zamestnať kmeňového zamestnanca školy (napr. vychovávateľa), ktorý pracuje na 0,5  úväzok aj na 0,5 úväzok ako PA v rámci projektu, musia byť však súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • táto osoba musí prejsť výberovým konaním na pozíciu PA,
 • musí spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady vyžadované na pracovnú pozíciu PA,
 • škola s takýmto zamestnancom uzatvorí dve samostatné pracovné zmluvy; t.j. samostatnú pracovnú zmluvu na pozíciu, ktorú zamestnanec vykonáva ako tzv. kmeňový zamestnanec školy (napr. ako vychovávateľ) a samostatnú pracovnú zmluvu na pozíciu PA,
 • škola musí zabezpečiť, aby tento zamestnanec vykonával prácu PA, t.j. prácu vykonávanú v rámci projektu, v čase školského výchovno-vzdelávacieho procesu za prítomnosti detí a žiakov v škole, t.j. predovšetkým v doobedňajších hodinách,
 • škola musí zabezpečiť, aby sa výdavky na zamestnanca hradené z projektu časovo a vecne neprekrývali a zároveň, aby sa neprekrývali ani s inými prostriedkami poskytovanými z verejných zdrojov,
 • za účelom preukázania oprávnenosti výdavkov na zamestnanca pracujúceho v rámci projektu je tento zamestnanec povinný  vypracovať a na posúdenie predložiť Pracovný výkaz a Kumulatívny mesačný výkaz o práci za daný kalendárny mesiac; pričom v predloženom Pracovnom výkaze a Kumulatívnom mesačnom výkaze o práci musí byť jasne preukázané časové a vecné neprekrývanie sa pracovných činnosti na jednotlivých pracovných pozíciách, tak aby zároveň nedošlo ani k prekročeniu 1,5 úväzku u všetkých zamestnávateľov, u ktorých tento zamestnanec pracuje.

škola je povinná deklarovať vytvorenie nového pracovného miesta nad rámec existujúcich pracovných miest predložením 2 výkazov Škol 1-04 MŠVVaŠ SR za dva štvrťroky (jeden výkaz za kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom škola vstúpila do projektu a druhý výkaz za kalendárny štvrťrok, v ktorom sa projekt začal v škole realizovať, resp. v ktorom bolo vytvorené nové pracovné miesto a/alebo zachované už existujúce pracovné miesto, ktoré bolo podporené z prostriedkov ESF, a to takým spôsobom, že požadovaný nárast sa preukáže na navýšení počtu vykazovaných úväzkov, pričom však počet fyzických osôb pracujúcich v škole ostane nezmenený.

2. Škola má obsadenú pracovnú pozíciu PA (ako kmeňového zamestnanca školy) na 0,5 úväzok. Môže škola zamestnať tohto kmeňového PA aj na 0,5 úväzok v rámci projektu?

Odpoveď: Škola nemôže s daným zamestnancom (kmeňovým PA pracujúcim na 0,5 úväzku) uzatvoriť dve pracovné zmluvy na tú istú pracovnú činnosť, a to z dôvodu, že tomu bránia ustanovenia § 50 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Na druhej strane však škola môže s takýmto svojim kmeňovým PA uzatvoriť jednu pracovnú zmluvu na pracovnú pozíciu PA, pričom 0,5 úväzku bude hradeného z prostriedkov štátneho rozpočtu a 0,5 úväzku bude hradeného z prostriedkov ESF v rámci projektu.

Za týmto účelom musí škola v platovom dekréte tohto zamestnanca – PA rozdeliť jeho plat takým spôsobom, aby bolo možné jasne určiť, že 50% platu sa poskytuje z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo iných finančných zdrojov a 50% platu je hradených v rámci projektu. Obdobne, ako v prípade č. 1, aj v tomto sa vytvorenie nového pracovného miesta, resp. zachovanie už existujúceho pracovného miesta podporeného z prostriedkov ESF  preukáže na navýšení počtu vykazovaných úväzkov, pričom však počet fyzických osôb pracujúcich v škole ostane nezmenený.

3. Je možné na jednu pozíciu v rámci projektu prijať dvoch ľudí, napr. na jednu pozíciu PA prijať dvoch ľudí, každého z nich na 0,5 úväzok, alebo na 1,5 pozície člena inkluzívneho tímu prijať troch ľudí, každého z nich na 0,5 úväzok?

Odpoveď:  Škola môže podľa svojich potrieb a v súlade s riadiacimi dokumentmi pre zjednodušené vykazovanie výdavkov pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje vytvoriť rôzne kombinácie pracovných úväzkov tak, aby tieto zodpovedali konkrétnym potrebám danej školy, pričom však škola musí dbať na to, aby všetky činnosti vzťahujúce sa na predmetné pracovné miesto boli po celú dobu výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečené a plne pokryté.

V tejto súvislosti poukazujeme na ustanovenie § 49a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorý upravuje tzv. delené pracovné miesto. Opätovne zdôrazňujeme, že aj v prípade obsadzovania pracovnej pozícii takýmto spôsobom je potrebné, aby boli  súčasne splnené všetky podmienky vzťahujúce sa na obsadzovanie pracovných pozícii v rámci projektu tak, ako sú uvedené v prípade č. 1. Zároveň  upozorňujeme, že škola s väčším počtom odborných zamestnancov – členov inkluzívneho tímu môže mať najviac jeden úväzok školského psychológa, a to aj v takom prípade, že počet členov inkluzívneho tímu, na ktorý škole aplikáciou kľúča vznikol nárok, je dva a viac.

4. Ako je upravený týždenný pracovný čas PA, asistenta učiteľa (AU) a členov inkluzívneho tímu?

Odpoveď: Ustanovenie § 7 ods. 1 prvá veta zákona č. 138/2019 Z. z. určuje, čo sa považuje
za týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca. Tento „tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou“. Rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti upravuje osobitný predpis, a to nariadenie vlády
č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. V zmysle § 1 ods. 1 nariadenia rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca predstavuje jeho tzv. základný úväzok. V súlade s § 4 ods. 4 je základný úväzok pedagogického asistenta rovnaký ako základný úväzok učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy, popri ktorých daný pedagogický asistent pôsobí.

Nie je možné stotožňovať pojmy týždenný pracovný čas a základný úväzok, a to z toho dôvodu, že pojem týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí tak čas trávený priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ako aj čas, v rámci ktorého pedagogický zamestnanec vykonáva iné činnosti, ktoré sa samy o sebe nepovažujú za priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, no s touto činnosťou súvisia. Činnosti, ktoré sa považujú za ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, sú uvedené v Čl. 14 ods. 1 písm. b) Vzorového Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení č. 2020/8006:1-B2001, ktorý dňa 10. 02. 2020 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vzorový pracovný poriadok je dostupný na: https://www.minedu.sk/sprievodne-dokumenty/. Základný úväzok pedagogického a odborného zamestnanca tvorí iba jednu časť z týždenného pracovného času tohto zamestnanca. Zvyšnú časť tohto týždenného pracovného času tvoria ostatné činnosti súvisiace
s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou.   
    
    Rozsah pracovného času zamestnanca pracujúceho vo verejnom záujme, pri odmeňovaní ktorého sa postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sa postupuje aj v prípade odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov, upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
na rok 2021. V zmysle Čl. II ods. 1 vyššej kolektívnej zmluvy sa pracovný čas zamestnanca stanovuje na 37 a ½ hodín týždenne. Zamestnanec zamestnaný v pracovnom pomere na tzv. plný úväzok je povinný odpracovať celý stanovený týždenný pracovný čas, t.j. je povinný v jednom týždni odpracovať 37 a ½ hodín. Spôsob, akým zamestnávateľ rozvrhne pracovný čas zamestnanca, je už v kompetencií zamestnávateľa, ktorý ho upraví v príslušnom internom predpise. Miesto, kde si tento týždenný pracovný čas zamestnanec odpracuje, t.j. či na pracovisku alebo na inom vhodnom mieste, si zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú v pracovnej zmluve.

5. Majú si školy, resp. zriaďovateľ zakladať nový bankový účet, ktorý bude výhradne slúžiť na účel národného projektu (NP) PoP/PoP II.?

Nie, používať môžu tie isté účty, na ktoré im prichádzajú finančné prostriedky/transfery normatívneho financovania.

6. Aké minimálne kvalifikačné predpoklady musí splniť asistent učiteľa (AU) a pedagogický asistent (PA)?

Úplné stredné vzdelanie s maturitou. AU alebo PA, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady (§ 10 -14  zákona  č. 138/2019 Z. z. a  vyhlášky MŠVVaŠ SR  č.1/2020 Z. z., príloha č. 6.), získa vzdelanie absolvovaním kvalifikačného vzdelávania (§ 43 zákona).

7. Ako máme zadefinovať odmeňovanie pre asistenta učiteľa (AU) a pedagogického asistenta (PA)? Podľa čoho postupovať?

Zaraďovanie a zásady odmeňovania sú rovnaké ako pri vlastných PZ a OZ.

8. Ako máme postupovať v prípade, že zriaďovateľ odmietne podpísať zmluvu (školy bez právnej subjektivity alebo SŠ)?

V takomto prípade kontaktujte projektovú kanceláriu.

9. Ak má škola s právnou subjektivitou dostatok financií na preklenovacie obdobie (vyplatí z vlastných zdrojov), musí byť v zmluve uvedený zriaďovateľ?

Zmluva sa spracováva štandardne, môže (ale nemusí) v nej byť uvedený zriaďovateľ, aj keď má škola právnu subjektivitu. Zriaďovateľ však nedeklaruje bankový účet ani povinnosti pri vytvorení finančnej rezervy.

10. Čo v prípade, ak nenájdeme či asistenta učiteľa (AU) alebo požadovaného člena inkluzívneho tímu (IT)? Ako máme ďalej postupovať?

V súvislosti s opatreniami prijatými za účelom zabránenia šíreniu choroby COVID-19 a s poukazom na príslušné rozhodnutia a usmernenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu o športu SR bolo vydané  Metodicko-pedagogickým centrom dňa 18.12.2020 Metodické usmernenie upravujúce zachovanie lehoty na vytvorenie a obsadenie pracovného miesta podľa Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národných projektov „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.  Škola môže vytvoriť a obsadiť pracovné miesto najneskôr do konca školského roka 2020/2021, t.j najneskôr do 31.8.2021. Pokiaľ dôjde k uzatvoreniu a podpisu pracovnej zmluvy do 31.8.2021 – bude podmienka vytvorenia a obsadenia pracovného miesta v zmysle metodického usmernenia splnená aj keď si zmluvné strany v pracovnej zmluve dohodnú jej účinnosť, resp. deň nástupu do práce napr. 1. 9. 2021.

Pri uzatváraní pracovno-právnych vzťahov je potrebné postupovať v súlade s Procesným postupom k obsadzovaniu pracovných pozícií pedagogických a odborných zamestnancov, ktorý je zverejnený v časti  Administrácia.

11. Čo ak nám asistent v polovici projektu odíde a my nebudeme vedieť nájsť náhradu?

Zmluva zostáva v platnosti, škola opätovne zverejní voľné pracovné miesto a uskutoční nové výberové konanie.

12. Ak je škola bez právnej subjektivity, stačí, ak údaje budú vyplnené len za zriaďovateľa?

Na zmluve je potrebné uviesť údaje o zriaďovateľovi, aj o škole.

13. Ako bude účtovne skončený mesiac december?

Zriaďovateľ sa zaväzuje  vytvoriť rezervu finančných prostriedkov z vlastných zdrojov a poskytnúť ich v prípade potreby škole na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy a refundáciou oprávnenej ceny práce. Ide o prvý mesiac do NP a koniec kalendárneho roka.

14. Kedy budú školám zaslané všetky prílohy, ktoré sa spomínajú v zmluve?

Dve prílohy sú súčasťou zmluvy, zaslané spolu so zmluvou po podpise, ďalšie budú zverejnené na stránke MPC. Ostatná dokumentácia je zverejnená na stránke MPC – NP PoP / NP PoP II.

15. Čo znamená vytvoriť rezervu finančných prostriedkov z vlastných zdrojov?

Školy bežne nemajú dostatok finančných prostriedkov, aby dokázali uhradiť mzdu a odvody novoprijatým zamestnancom. Zriaďovateľ sa zaväzuje vytvoriť rezervu finančných prostriedkov (požičať škole) z vlastných zdrojov a poskytnúť ich škole v prípade potreby na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy a refundáciou oprávnenej ceny práce. Ide o prvý mesiac do NP a koniec kalendárneho roka.

16. Aký je rozdiel medzi pedagogickým asistentom (PA) a asistentom učiteľa (AU)?

PA aj AU sú pozície pedagogického asistenta. Rozdiel je v počte nárokovateľných úväzkov v závislosti od celkového počtu žiakov školy. V prípade AU musí škola (pri dodržaní GDPR) predložiť aj dokumentáciu z poradenského zariadenia pre min. taký počet žiakov so ŠVVP, aký počet AU škola nárokuje/žiada.

17. Je možné refundovať dovolenku, ktorá vznikla zamestnancovi u zamestnávateľa pred vznikom pracovného pomeru na NP?

V prípade dovoleniek sú výdavky oprávnené iba ak dovolenka vznikla na základe odpracovaného času na projekte, nie na základe už odpracovaného času mimo realizácie projektu.

18. Je možné predĺžiť pracovný pomer uzavretý na dobu určitú viac ako dvakrát?

Uzatváranie pracovného pomeru na určitú dobu, jeho predlžovanie a opätovné uzatváranie konkretizuje § 48 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce. Pracovný pomer možno v zmysle platnej legislatívy uzatvoriť na určitú dobu najviac na dva roky a v rámci dvoch rokov opakovane uzatvoriť alebo predĺžiť najviac dvakrát. Zákonník práce umožňuje využiť určité výnimky, kedy sa môže uzatvoriť pracovný pomer opakovane aj viac ako dvakrát a na dobu viac ako dva roky. Tieto výnimky sú taxatívne uvedené v § 48 ods. 4 Zákonníka práce.
Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu:

 • zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,
 • vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
 • vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
 • vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru sa musí uviesť v pracovnej zmluve alebo v dohode o zmene pracovnej zmluvy (§ 48 ods. 5 z>ákonníka práce).
Právna úprava pracovného pomeru na dobu určitú počas pandémie COVID-19
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní (ďalej len „Mimoriadna situácia“) je možnosť predĺženia alebo opätovného dojednania pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú nad zákonný rámec aplikovateľný v štandardnom právnom režime.
Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 upravuje § 252 o zákonníka práce:

 • Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
 • Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas.

Podľa § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Pracovný pomer na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom možno dohodnúť najkratšie na jeden školský rok; to sa nevzťahuje na pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu z dôvodu zastupovania zamestnanca podľa § 48 ods. 4 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce.“.
 
Podľa § 150 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.“.
 
Z uvedeného vyplýva, že aj pri ďalšom predĺžení alebo opätovnom uzatvorení pracovného pomeru musí byť splnená podmienka uzatvorenia pracovnej zmluvy najkratšie na jeden školský rok, ak nejde o pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu z dôvodu zastupovania zamestnanca podľa § 48 ods. 4 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce.

19. Je možné do projektu Letná škola zapojiť zamestnancov, ktorí sú súčasťou projektov NP PoP I. a II.?

Zapojenie takýchto zamestnancov musí škola dôkladne zvážiť z nasledujúcich dôvodov. Druh pracovnej činnosti dohodnutý v dohode o pracovnej činnosti na projekt Letná škola by mal byť podstatne odlišný od druhu práce, ktorý má zamestnanec uzavretý v rámci NP projektu POP I a POP II, resp. v rámci výziev V ZŠ úspešnejší a V ZŠ úspešnejší II. Zamestnanec (ako napr. asistent, psychológ, atď.) nesmie samostatne zabezpečovať pedagogickú činnosť a v prípade uzatvorenia novej dohody o pracovnej činnosti bude treba dbať na prekrývanie časov, EK pri auditoch toto dôsledne overuje. Zároveň je nevyhnutné dodržať legislatívu SR, konkrétne zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce,  § 50 - Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu; práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne.

Takisto zamestnanec môže vykonávať prácu vo viacerých pracovných pomeroch len v takom rozsahu pracovného času, ktorý je možné v priebehu 24 hodín reálne odpracovať, a to pri dodržaní nepretržitého denného odpočinku (§ 92 Zákonníka práce) a tiež nepretržitého odpočinku v týždni (§ 93 Zákonníka práce) v každom z týchto pracovných pomerov. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času podľa skutočnej situácie – podľa skutočného výkonu práce, a teda zamestnávateľ nemôže vykazovať v evidencii pracovného času paralelný výkon práce vo viacerých pracovných pomeroch a alebo vykazovať vykonávanie práce v čase, keď sa práca nevykonávala.

V nadväznosti na vyššie uvedené sa posudzuje aj skutočnosť, či pracovný fond zamestnanca (za všetky jeho pracovné úväzky) neprekročil 1,5 násobok možného úväzku v danom mesiaci (t.j. maximálny pracovný fond zamestnanca v danom mesiaci).

Výdavky týkajúce sa výkonu práce sú limitované rozsahom práce maximálne 12 hodín/deň  za všetky pracovné úväzky osoby kumulatívne, t. j. za všetky pracovné pomery, dohody mimo pracovného pomeru a štátnozamestnanecký pomer.

https://www.minedu.sk/letna-skola-2021-zakladne-skoly/

20. V prípade, že škola neprechádza plynulo z dopytovo-orientovaného projektu /DOP/ do Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II / NP PoP II/, tzn. že DOP bol ukončený k 31.12.2020 a neskôr a do NP PoP II pristupuje až v druhej fáze,

20. V prípade, že škola neprechádza plynulo z dopytovo-orientovaného projektu /DOP/ do Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II / NP PoP II/, tzn. že DOP bol ukončený k 31.12.2020 a neskôr a do NP PoP II pristupuje až v druhej fáze, t. j k 1.9.2021 a zamestnanci pôvodne pracujúci pre DOP boli následne zamestnaní v rámci školy, čím došlo k navýšenie stavu pedagogických, príp. odborných zamestnancov školy.
Je možné týchto zamestnancov teraz presunúť na implementáciu NP PoP II v našej škole?

Odpoveď:Škola vstupom do NP PoP II sa zaväzuje dodržiavať všetky platné programové a projektové dokumenty. Posudzovanie novovytvoreného pracovného miesta je uvedené v Zjednodušenom vykazovaní výdavkov, ktoré okrem iného hovorí:
„V rámci jednotkovej ceny budú podporované novovytvorené pracovné miesta nad rámec existujúcich miest v školách (základné a stredné) a v materských školách a/alebo sa zachovajú existujúce pracovné miesta podporené z ESF.
Pri posudzovaní novovytvoreného pracovného miesta skúma a porovnáva SO nasledovné údaje vo Štvrťročnom výkaze o práci v školstve 1-04:

 • porovnávajú sa 2 výkazy 1-04 za dva štvrťroky – jeden výkaz za štvrťrok, v ktorom sa projekt nerealizoval a druhý výkaz za nasledujúci štvrťrok, v ktorom sa projekt začal realizovať resp. v ktorom bolo novovytvorené miesto obsadené a/alebo zachované existujúce miesto podporené z ESF – porovnanie bude uskutočnené na základe stavu v školskom roku, v ktorom projekt začal s prihliadnutím na pozície financované na základe poskytnutých normatívnych resp. nenormatívnych finančných prostriedkov štátneho rozpočtu. Do porovnania nebudú zahrnuté pracovné pozície PA vytvorené na základe dočasných podporných programov zamestnávania (vzhľadom na ich dočasný charakter – napr. ÚPSVAR)
 • úväzky a fyzické počty zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách sú v zmysle ŠSJN uvedené v štatutárom školy potvrdenom mennom zozname pedagogických asistentov, ktorých mzda v danom mesiaci je financovaná prostredníctvom jednotkovej ceny – počet úväzkov a počet fyzických osôb; takisto sú do úvah vybrané údaje uvedené v elektronickej database – excelovský dokument obsahujúci zoznam výdavkov, ktorý je súčasťou každej žiadosti o platbu
 • posudzuje sa evidenčný počet zamestnancov - porovnávajú sa údaje uvedené na str. 1 a na str. 3 týkajúce sa pedagogických zamestnancov v časti 101 a 131
 • v prípade nesúladu, napr. nesprávnym vyplnením údajov zo strany školy alebo identifikovanými nezrovnalosťami pri porovnávaní údajov v jednotlivých častiach výkazov 1- 04, predovšetkým ak došlo k zníženiu počtu pedagogických zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu, a nie je zrejmé, že sa nejedná o nahradenie pozície financovanej zo štátneho rozpočtu pozíciou financovanou z projektu, sa prijímatelia žiadajú o vysvetlenie, prípadne aj predloženie menného počtu zamestnancov školy a ich pracovných pozícií v štvrťroku, v ktorom sa projekt nerealizoval a v nasledujúcom štvrťroku, v ktorom sa projekt začal realizovať. Toto vysvetlenie je zo strany SO následne posudzované.
 • ak z tohto posúdenia nie je možné jednoznačne identifikovať, že ide o novovytvorené miesto alebo zachovanie existujúceho miesta podporeného z ESF, vykoná sa finančná kontrola na mieste - buď v súlade s ročným plánom finančných kontrol na mieste alebo ako mimoriadna finančná kontrola na mieste mimo ročného plánu finančných kontrol na mieste
 • novovytvorené pracovné miesto alebo zachovanie existujúceho miesta podporeného z ESF bude posudzované počas celej implementácie projektu (porovnanie výkazov 1-04 – každý štvrťrok).

21. Je možné, aby sa škola zapojená do národného projektu NP POP alebo NP POP II zapojila do výzvy/projektu „Spolu múdrejší 2“ resp. iného projektu?

Zapojenie školy napr. do projektu „Spolu múdrejší 2“ je možné, avšak prípadné zapojenie asistentov učiteľa do doučovania v rámci tohto projektu treba veľmi dôkladne zvážiť. V prípade, ak ich škola zapojí, musí dodržať nasledovné: V rámci Zjednodušeného vykazovania výdavkov medzi činnosti vykonávané pedagogickým asistentom v práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách patrí aj Spolupráca so školskými zariadeniami zabezpečujúcimi výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Preto druh pracovnej činnosti dohodnutý v dohode o pracovnej činnosti na „doučovanie“ by mal byť podstatne odlišný od druhu práce, ktorý má pedagogický asistent uzavretý v rámci NP projektu POP I a POP II, resp. v rámci výziev V ZŠ úspešnejší a V ZŠ úspešnejší II. Pedagogický asistent nesmie samostatne zabezpečovať pedagogickú činnosť a v prípade uzatvorenia novej dohody o pracovnej činnosti bude treba dôsledne dbať na prekrývanie časov, EK pri auditoch toto dôsledne overuje. Zároveň je nevyhnutné dodržať legislatívu SR, konkrétne zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce, § 50 - Zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu; práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne.

22. Je/bude odmena vo výške 100,00 EUR z VKZ oprávneným výdavkom pri refundácii finančných prostriedkov? Ak áno za akých podmienok?

Metodicko pedagogické centrum Bratislava  v rámci implementácie národných projektov Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov  a Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II v súlade so Zmluvou o vzájomnej spolupráci a na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 stupňa (ďalej len KZ VS)   bude refundovať odmenu podľa čl. II bod 3 tejto KZ VS za splnenia všetkých podmienok, ktoré sú v nej uvedené.

 

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 30. novembra 2021 najmenej šesť mesiacov odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. g) zákona o odmeňovaní v sume 100 EUR, nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému plynie skúšobná doba a zamestnancovi, ktorému plynie výpovedná doba. Odmena bude vyplatená v mesiaci december vo výplate za mesiac november 2021.

 

Zamestnanec, ktorý má nárok na vyplatenie/refundovanie odmeny 100 EUR:

·        Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi , ktorého pracovný pomer trvá najmenej 6.mesiacov k 30.11.2021 (platí to aj pri zamestnancoch  plynule prechádzajúcich dodatkom k PZ do NP POP/POPII).

·        Zamestnancovi, patrí odmena vo výške zodpovedajúcej rozsahu dohodnutého pracovného úväzku, odmena sa alikvotne kráti s ohľadom na rozsah úväzku a to bez ohľadu na to, či tieto pomery uzatvoril s jedným, alebo viacerými zamestnávateľmi.

 

Nárok na odmenu nevzniká zamestnancovi,  ktorému plynie skúšobná doba alebo výpovedná lehota. Zamestnancovi počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky nevzniká nárok na odmenu podľa čl.II bodu 3 KZVS.

Pre úplnosť dodávame, že pre vznik nároku na odmenu by mala byť splnená aj zákonná podmienka predstavujúca výkon práce (nepostačujúca je preto iba podmienka trvania pracovného pomeru, ale počas neho musí prísť aj k plneniu pracovných povinností, a to aspoň v minimálnom rozsahu, bez plnenia pracovných povinností (napr: PN alebo MD/RD)) nie je splnená zákonná podmienka – ustanovenia v §141 ods.1 Zákonníka práce).

23. Je/bude odmena vo výške 350,00 EUR z VKZ oprávneným výdavkom pri refundácii finančných prostriedkov? Ak áno za akých podmienok?

Metodicko-pedagogické centrum v rámci implementácie národných projektov Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (NP POP) a Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (NP POP II) v súlade so Zmluvou o vzájomnej spolupráci a na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 stupňa (ďalej len KZ VS) nebude refundovať odmenu podľa čl. II odstavca 4 KZ VS.

24. Je možné, aby sa škola zapojená do národného projektu NP POP alebo NP POP II zapojila do výzvy „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“?

Zapojenie materskej školy do výzvy na obsadenie pozícií „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ zverejnenej na webovej stránke MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/vyzva-pomocny-vychovavatel-pre-materske-skoly/) je možné, avšak Metodicko-pedagogické centrum na základe usmernenia Sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR odporúča, aby zamestnanci, ktorí sú refundovaní z finančných zdrojov  NP POP a NP POP II nemali aj ďalší pracovný úväzok hradený z výzvy „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“.

Škola nemôže s daným zamestnancom (kmeňovým PA/AU) uzatvoriť dve pracovné zmluvy na tú istú pracovnú činnosť, a to z dôvodu, že tomu bránia ustanovenia § 50 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.