Spätnoväzbové hodnotenie a sebahodnotenie žiakov základnej školy na vyučovacej hodine

Hodnotenie ako systematický proces, ktorý vedie k určeniu kvalít a výkonov vykazovaných žiakom alebo skupinou žiakov, je v našej výchovno-vzdelávacej sústave neodmysliteľne spojené so známkovaním, ktoré často spôsobuje žiakom stres, mení ich orientáciu z vnútorných na vonkajšie druhy odmien, porovnáva žiakov navzájom namiesto toho, aby ich porovnávalo s kritériom skutočnej kompetencie, ktorú majú získať. Cieľom predkladaného programu je rozšíriť vedomosti o hodnotení a poukázať na hodnotenie prostredníctvom poskytovania spätnej väzby, rozvíjaním životných zručností – napr. vnímať problémy v súvislostiach, spolupracovať s inými, pozorne počúvať, získavať informácie, byť empatickým, podporovať u žiakov vnútornú motiváciu na získavanie vedomostí. Súčasťou takéhoto pohľadu na hodnotenie je ústne skúšanie, slovné hodnotenie, sebahodnotenie žiakov aj hodnotenie vyučovania žiakmi, rovesnícke učenie a podobne.
Vzdelávací program je určený učiteľom druhého stupňa základných škôl s cieľom zvýšiť ich profesijné kompetencie potrebné na posilňovanie kľúčových spôsobilostí absolventa nižšieho sekundárneho vzdelania zadefinovaných v ŠVP, od ktorého sa očakáva:  dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňovať rôzne stratégie učenia sa,  dokáže kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si svoje ďalšie rozvojové možnosti

Číslo akreditácie: 
1632/2016 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., Kopřivová, T.: Respektovat a být respektován
Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků,
Slavík, J: Hodnocení v současné škole
Rozhodnutie o schválení: