Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese

Vzdelávací program ponúka možnosť rozvíjania personálnych a interpersonálnych komunikačných zručností žiakov a učiteľov prostredníctvom efektívnej komunikácie založenej na adekvátnej korekcii verbálnej a neverbálnej komunikácie v súčasnej školskej praxi. Metodické inšpirácie sú orientované na rozvíjanie komunikačných zručností a kognitívnych kompetencií (adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, neverbálne sa vyjadrovať, chápať neverbálnu komunikáciu a verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor, premyslene usmerňovať vlastný verbálny a neverbálny prejav), ktoré ovplyvňujú aj schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom živote.

Číslo akreditácie: 
1495/2015 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Umenie komunikácie
Rozhodnutie o schválení: